I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1. Дефиниции

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

URL - стандартизиран адрес в Интернет пространството, например документ или уебсайт.

Уебсайт - интернет страница в глобалната Интернет мрежа, достъпна чрез своя унифициран адрес (URL).

Банер - реклама в Интернет пространството под формата на графично изображение с определени размери, което служи за насочване чрез хипервръзка към интернет сайт.

Банер позиция - обособено място в сайт, предназначено за поставяне на рекламни материали под формата на банери.

Rich Media - рекламни форми с различни от стандартните размери, нестандартен начин на визуализиране (Java script; DHTML) или съдържащи мултимедия. Публикуват се на мястото на стандартна Банер позициия или на друго място в уеб сайта.

Expandable Banner - Rich Media банер, който се визуализира по следния начин: неговата стандартна част е с размерите на съответната банер позиция. Неговата нестандартна част се разпъва при преминаване с курсора на мишката върху определена площ в банера. Тогава той увеличава размерите си с размера на нестандартната част. След отдръпване на курсора от тази площ банерът се прибира до първоначалния си размер.

Eлектронен линк - връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява препращане към друга Интернет страница.

Интернет пространството - общодостъпна световно разпространена система от взаимносвързани компютърни мрежи, използвани за пренос на данни, файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси посредством протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол.

Банер система - специализиран софтуер, чрез който се осигурява и управлява излъчването на рекламни материали в интернет сайт.

Импресия - всяко зареждане на рекламна форма чрез Банер системата.

Клик - натискане на рекламна форма с курсора на мишката, при което следва посещение от страна на потребителя на дадения рекламиран сайт.

Рекламодател - компания или физическо лице, която желае да излъчи реклама в сайта Agro-CONSULTANT.net срещу заплащане.

Чл. 2. Предмет на Общите условия

(1) Настоящите Общи условия регламентират условията за приемане и излъчване на рекламни материали в сайта Agro-CONSULTANT.net и са задължителни за рекламодателите и рекламните агенции, от една страна, и обвързващи Agro-CONSULTANT.net от друга.

(2) Отношенията между Agro-CONSULTANT.net и Рекламодател се уреждат с писмен договор между страните. В случай на противоречие между настоящите Общи условия и писмения договор, договорът има предимство. В определени случаи, по преценка на Agro-CONSULTANT.net не се сключва договор, а се вземат предвид одобрените от клиента медиа план и оферта, изпратен по електронна поща. Така изпратен медиа план и потвърден от Рекламодател има обвързваща сила за страните от момента на потвърждаването му от двете страни по електронна поща.

Чл. 3. Изменение на Общите условия

(1) Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Agro-CONSULTANT.net.

(2) При извършване на промени в настоящите Общи условия, Agro-CONSULTANT.net се задължава да уведоми своите клиенти и партньори чрез публикуването на промените на видно място в сайта на компанията.

(3) Рекламодателят или Рекламната агенция имат възможност в 7-дневен срок да се запознаят с изменените Общи условия. Ако в рамките на този срок те не заявят писмено или по имейл, че отхвърлят промените, се счита, че те се съгласяват с тях.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ФОРМИ

Чл. 4. Стандартни изисквания

(1) Реклама в сайта Agro-CONSULTANT.net се осъществява, чрез рекламен банер, текстова форма или друг, обявен в сайта на Agro-CONSULTANT.net или договорен с клиента, рекламен формат на определените за това позиции.

(2) Рекламата трябва да не нарушава Българското законодателство и да спазва изискванията за благоприличие и добри нрави.

(3) Agro-CONSULTANT.net не носи отговорност за съдържанието и истинността на публикуваните реклами.

Чл. 5. Технически изисквания

(1) Техническите изисквания за рекламните банери и останалите рекламни форми са публикувани на адрес www.agro-consultant.net/реклама.html. Рекламните формати трябва да са съобразени с посочените размери, изисквания и стандарти в офертите публикувани в сайта Agro-CONSULTANT.net.

III. ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ

Чл. 6. Предоставяне и одобрение

(1) Рекламните материали подлежат на одобрение от страна на Agro-CONSULTANT.net. В случай, че рекламните материали не отговарят на изискванията, Agro-CONSULTANT.net си запазва правото да отложи кампанията до отстраняване на проблема.

(2) Стандартни рекламни банери се подават не по-късно от 24 часа преди старта на планираната кампания. Нестандартни рекламни банери се подават не по-късно от 48 часа преди старта на планираната кампания.

(3) Agro-CONSULTANT.net има право да откаже излъчването на дадена рекламна кампания, като предостави доводите си за това до 48 часа след подадената заявка.

Чл. 7. Приемане и излъчване

(1) Заявка за реклама в сайта Agro-CONSULTANT.net се осъществява на база на генериран брой импресии, генерирани кликове, времеви период или по друг начин определен в ценовите оферти на Agro-CONSULTANT.net.

(2) Рекламните материали се излъчват по предварително одобрен от страните медия план. Във всеки медия план се определят клиентът, периодът, последователността и всички детайли за рекламната кампания.

(3) Медия планове се приемат не по-късно от 3 (три) работни дни преди старта на кампанията, след проверка заетостта на позициите. Изключения от посочения минимален срок се допускат по преценка на Agro-CONSULTANT.net, в случай че са налице свободни ресурси.

(4) Рекламните кампании в сайтовете на Agro-CONSULTANT.net се отчитат с официалните данни от системата за дистрибутиране на реклама на Agro-CONSULTANT.net. При наличие на други начини за измерване на кампания, окончателна тежест имат данните от рекламната система на Agro-CONSULTANT.net.

(5) Всеки рекламодател в Agro-CONSULTANT.net получава потребителско име и парола за достъп до рекламната система на Agro-CONSULTANT.net, за да може да следи развитието на кампанията по дни, импресии, кликове и други показатели. Статистиката за дадена кампания се пази до три месеца след приключване на кампанията.

(6) Актуализация на "Гарантиран брой импресии" за реклама се прави на всяко тримесечие на база посещаемостта и рейтинга на сайтовете. Актуализацията се публикува в сайта на Agro-CONSULTANT.net и влиза в сила след публикуването.

(7) Agro-CONSULTANT.net не носи отговорност за технически проблеми по време на рекламната кампания, възникнали извън фирмата.

(8) Рекламодателят получава електронен сертификат за всяка реализирана кампания. Той включва брой импресии и кликове и друга подробна статистическа информация за кампанията. Сертификати се съхраняват от Agro-CONSULTANT.net за кампании с давност не повече от 3 месеца. Хартиени сертификати се предоставят при поискване.

(9) В случай, че Рекламодателят пожелае да се използват допълнителни кодове за следене на статистиката, следва да информира Agro-CONSULTANT.net, за да се извършат допълнителни технически настройки. Agro-CONSULTANT.net не се ангажира с резултати от други системи, освен собствения си рекламен софтуер, който се приема за официален за кампанията.

ІV. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 8. Цени и начин на плащане

(1) Минимална брутна стойност на една рекламна кампания е 100 лв. (без ДДС).

(2) За всяка рекламна позиция клиентът има право на ротация на не повече от три банера. За всеки банер извън тази бройка се заплаща допълнителна такса в размер на 50 лв. на банер.

(3) Рекламната кампания се заплаща задължително преди стартиране.

(4) Рекламодателят получава фактура не по-късно от 5 (пет) работни дни след като Agro-CONSULTANT.net получи плащането.

(5) При забавяне на дължимите плащания, Рекламодателят/Рекламната агенция дължи на Agro-CONSULTANT.net лихва върху просрочената за плащане сума в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

(6) Дължимите суми се превеждат по банкова сметка.

(7) Всички цени в сайта на Agro-CONSULTANT.net са без начислен ДДС.

(8) При евентуално намаляване на цените, предвидени в тарифата за реклама, цените на всички предплатени от Рекламодателя/Рекламната агенция поръчки в срока на договора се преизчисляват и привеждат в съответствие с новата тарифа. Рекламодателят/Рекламната агенция е защитена от евентуално увеличение на рекламните тарифи само в границите на вече платени медия планове и схеми за излъчване.

(9) Детайлна информация за цените за реклама и техническите изисквания за рекламните формати има на сайта: Agro-CONSULTANT.net.

V. НЕУСТОЙКИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

Чл. 9. Възражения

(1) Рекламодателят има право да подаде възражение за проведена неточно или реализирана не по план кампания, което ще бъде разгледано от Agro-CONSULTANT.net в срок от три работни дни. При непълно или неточно изпълнение на заявен медиа план Agro-CONSULTANT.net компенсира пропуснатите излъчвания като ги излъчва с утежнение от 20% при първа възможност.

(2) Рекламодателят следва да отправи възражението си относно рекламната кампания в срок до 1 месец, считано от началото на съответната рекламна кампания. В случай, че претенциите са предявени пред Agro-CONSULTANT.net след изтичането на този срок, Agro-CONSULTANT.net не е длъжна да разгледа съответната претенция, както и не дължи компенсация.

Чл. 10. Неустойки

(1) В случай на отказ или прекратяване на вече потвърдена рекламна кампания/заявка от страна на рекламодателя/агенцията, която е потвърдена устно, чрез писмен договор или по електронен път чрез потвърден медиа план на Agro-CONSULTANT.net, рекламодателят дължи неустойка на Agro-CONSULTANT.net в размер на 15% от брутната стойност на рекламната кампания.

VІ. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. ДРУГИ

Чл. 11. Отговорност и ограничаване на отговорността на Agro-CONSULTANT.net

(1) Agro-CONSULTANT.net не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност на рекламата на Рекламодателя/Рекламната агенция, излъчвана съгласно настоящите Общи условия и индивидуалния писмен договор.

(2) Agro-CONSULTANT.net не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън контрола на компанията - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Agro-CONSULTANT.net, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на дейността на Agro-CONSULTANT.net.

Чл. 12. Отговорност и ограничаване на отговорността на Рекламодател

(1) Рекламодателят/Рекламната агенция е длъжен да обезщети Agro-CONSULTANT.net за всички претърпени вреди и направени разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с рекламната кампания на Рекламодателят/Рекламната агенция, за които са използвани ресурси на Agro-CONSULTANT.net и вследствие на което това е довело до негативни последици за компанията.

Чл. 13. Недействителност

(1) Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 14. Приложимо право

(1) По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

За контакти:

0889 444 838

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.