Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Правителството одобри правилник за устройството и дейността на НИМХ

Актуални агро новини.Правителството одобри правилник за устройството и дейността на НИМХ.

Правителството одобри Правилника за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

С влизане в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., считано от 1 януари 2019 г. Националният институт по метеорология и хидрология от основно звено при Българската академия на науките (НИМХ-БАН) се преобразува в Национален институт по метеорология и хидрология като юридическо лице, чийто ръководител е разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката. Съгласно § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., в срок до един месец от влизането в сила на закона, по предложение на министъра на образованието и науката Министерският съвет приема Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология.

С Правилника се регламентират националната и международната дейност, управлението и структурата, организацията на работа, начините на финансиране и необходимото имущество, числеността на персонала и други важни елементи за функционирането на Националния институт по метеорология и хидрология, като се отчита и фактът, че освен национална хидрометеорологична служба, НИМХ е и водеща научна организация в страната в областта на метеорологията и хидрологията. По този начин се осигурява изпълнението на националните и международни дейности, възложени на НИМХ със закони и подзаконови нормативни актове.

Ръководните органи на Националния институт по метеорология и хидрология ще са:

Общо събрание на учените, Научен съвет и генерален директор. Общото събрание на учените включва лицата, заемащи академична длъжност или притежаващи научна степен, които работят по трудово правоотношение в НИМХ. То определя броя на членовете и избира и допълва състава на Научния съвет, който е колективен орган за научно ръководство на НИМХ, а членовете му са хабилитирани лица, както и лица с научна степен „доктор на науките“, които работят по трудово правоотношение в института. Генерален директор на НИМХ може да бъде само хабилитирано лице или лице с научна степен „доктор на науките“, което ще се назначава от министъра на образованието и науката по предложение на Научния съвет на НИМХ. Като разпоредител с бюджет той организира, координира и контролира административната, оперативната и научната дейност на НИМХ. Генералният директор ще представлява НИМХ и държавата в международните организации съгласно решения на Министерския съвет или правилата за членство в тези организации. Той представлява НИМХ пред всички органи и организации и други физически и юридически лица в страната и в чужбина, като ще изпълнява и други функции, установени с нормативен акт, възложени от министъра на образованието и науката или произтичащи от договори.

Дейността на Националния институт по метеорология и хидрология ще се финансира със средства от държавния бюджет, собствени приходи, проекти и програми, финансирани от Европейския съюз и други международни организации, както и безвъзмездно получени средства.

Институтът ще разполага с имущество, което включва право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, интелектуална собственост, както и други права и задължения. Недвижимите имоти, предоставени от държавата на института, са държавна публична собственост, съответно държавна частна собственост.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates