Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

НИМХ обявява жълт и оранжев код за значителни валежи

Актуални агро новини.НИМХ обявява жълт и оранжев код за значителни валежи.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ – БАН.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от водосборния басейн са останали без съществени изменения. Повишения вследствие на валежи са отчетени в планинските части на р. Малък Искър с до +16 см, р. Вит с до +30 см, р. Осъм с до +18 см и на р. Янтра с до +76 см. Отчетените колебания на речните нива в останалата част от водосборите са както следва: за водосбора на р. Искър от -8 см до +11 см;  за водосбора  на  р. Вит от -4 см до +2 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -4 см до +8 см; за водосбора на р. Русенски Лом до +1 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на р. Огоста при с. Бутан от -24 см до +1 см и на р. Искър при гр. Роман от -24 см до +27 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води, само водните количества на р. Бели Вит при гр. Тетевен и на р. Янтра при гр. Габрово са около праговете за високи води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

р. Искър в района на с. Бели Искър - Ледена покривка; р. Бистрица(Мусаленска) в района на лет. Боровец - Ледена покривка.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейн са се понижили или са останали без изменение. Регистрираните изменения на речните нива са от -2 см до +19 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел и на р. Луда Камчия при с. Бероново са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна са се повишили, вследствие на валежи. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -13 см до +17 см; за водосбора на р. Марица от -9 см до +35 см, за водосбора на р. Бяла от -3 см до +25 см. По-значителни са повишенията на водните нива във водосбора на р. Тунджа с до +84 см (р. Беленска при гара Чумерна) и във водосбора на р. Арда с до +351 см. Преминалата висока вълна във водосбора на р. Арда е с повтаряемост около веднъж на 2 години. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания във водосбора на р. Въча от -87 см до +90 см. Водните количества на повечето реки в басейна са около и под праговете за средни води. Водните количества на р. Чепеларска при с. Бачково и на реките във водосбора на р. Арда са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се повишили вследствие на валежи. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Струма са от -6 см до +57 см, като по-значителни са повишенията в притоците ѝ р. Елешница (+21 см), р. Сушицка (+37 см), р. Лебница (+57 см), р. Струмешница (+26 см) и по основната река при гр. Кресна (+25 см) и при с. Марино поле (+19 см). Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са: при Момина кула (от -4 см до +43 см) и при Хаджидимово (+ 89 см). Водните количества на по-голямата част от реките в басейна са около праговете за високи води.

Ледови явления регистрирани в басейна:

р. Бистрица (Соволян) в района на с. Гърляно – ледена каша/ледоход.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн:  През следващите 2 дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като в резултат на оттичане все още ще има повишения в долните течения на основните реки в басейна. Водните количества на реките във водосборния басейн ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.01.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес ) и през следващите 2 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 25, 26 и 27.01.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес  и през следващите 2 дни, в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 25, 26, 27 и 28.01.2019 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни са възможни незначителни повишения вследствие на валежи. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В периода 24-25.01 са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на валежи. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес  и утре, вследствие на валежи ще има повишения на водните нива на реките от басейна. Най-значителни ще бъдат повишенията днес - 25.01 и през нощта на 25 срещу 26.01 в Старопланинските и Родопските притоци на р. Марица и във водосбора на р. Арда. На 26.01 ще започне процес на понижение, като речните нива все още ще бъдат високи. В резултат на оттичане повишения ще има до 28.01 в долните течения на р. Марица и р. Тунджа.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 25.01.2019 г. и през нощта срещу 26.01.2019 г. във водосборите на:  р. Арда (горните части от водосбора, горните части от водосбора на притока ѝ р. Върбица).

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

Водното ниво на р. Тунджа при гр. Елхово е възможно да достигне жълтия праг за предупреждение в сутрешните часове на 27.01.2019 г.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира: 

-          Водното количество на р. Елховска при гр. Рудозем ще достигне жълтия праг на внимание през нощта на 25 срещу 26.01.2019 г.

-         Водното количество на р. Маданска при гр. Мадан е възможно да достигне жълтия праг на внимание сутринта на 26.01.2019 г.

-          Водното количество на р. Ардинска при гр. Ардино ще достигне жълтия праг на внимание в обедните часове днес и през нощта на 25 срещу 26.01.2019 г..

-          Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград е възможно да достигне жълтия праг на внимание през нощта на 25 срещу 26.01.2019 г.

Западнобеломорски басейн:  Днес от следобедните часове ще започне процес на повишение на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат повишенията в доните части от водосборите на р. Места и р. Струма и в притока ѝ р. Струмешница. На 26 и 27.01 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на валежи повишения ще има в долните течения на основните реки.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 25.01.2019 г. и през нощта срещу 26.01.2019 г. във водосбора на: р. Струма (р. Струмешница, р. Пиринска Бистрица - в долното течение).

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 25 януари 2019 г. НИМХ обявява жълт и оранжев код (първа и втора степен на опасност) за значителни валежи, образуване на нова снежна покривка и поледици. В Северозападна България ще се образува нова снежна покривка 10-15 см. В североизточните райони ще има условия за поледици. Количествата валеж за денонощието в повечето райони ще са 15-20 л/кв.м, в Рило-Родопската област - 30-50 л/кв.м.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 24.01.2019 г. е 3 640,1 млн. м3, представлява 56,1 % от сумата на общите им обеми,което е с 0,2% по-малко от обема на 23.01.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 72,7 % от общия им обем; напояване – 48,8 % от общия им обем; енергетика – 58,6 % от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

Каскада „Арда“:

Язовир „Кърджали“ – 262,922 млн. м3, което е 52,9% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец“ 209,768 млн. м3, което е 54,1% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград“ – 124,292 млн. м3, което 79,3% от общия му обем.

Каскада „Горна Тунджа“:

Язовир „Копринка“ – 43,643 млн. м3, което е 30,7% от общия му обем;

Язовир „Жребчево“ – 157,360 млн. м3, което е 39,3% от общия му обем.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates