Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Нова защитена местност ще опазва рядка дъбова гора в Дунавската равнина

Актуални агро новини.Нова защитена местност ще опазва рядка дъбова гора в Дунавската равнина.

Нова защитена местност – „Либичево усое“, е обявена в землището на село Върбица, община Плевен. Територията се поставя под защита с цел опазване на изключително рядка за Дунавската равнина семенна дъбова гора – от космат дъб (Quercus pubescens), виргилиев дъб (Quercеta virgiliana) и цер (Quercus cerris). Защитената местност е обявена на основание чл. 39, ал.1, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) със заповед №РД–2/03.01.2019 г. на министъра на околната среда и водите.

Гората е местообитание и на редица защитени видове животни като – дива котка (Felis silvestris), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), обикновена чинка (Fringilla coelebs), южен славей (Luscinia megarhynchos), Малък пъстър кълвач (Dendrocopus minor), елов певец (Phylloscopus collybitu), папуняк (Upupa epops), голям ястреб (Accipiter gentilis), обикновен мишелов (Buleo buteo).

Предложението за обявяване на защитената територия е внесено в МОСВ от членове на научната общност – представители на Катедра „Екология и Опазване на природната среда“ в Биологически факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ и на Института за гората на БАН. То е подкрепено от собственика на територията – община Плевен, местната общност – на с. Върбица, както и от Фондация за околна среда и земеделие.

Територията попада в границата на защитена зона BG0000181 „Река Вит“ по Директива 92/43/ЕИО, където се опазва целево приоритетно местообитание 9110* „Евро сибирски степни дъбови гори“ от Ouercus spp. c космат дъб, виргилиев дъб и цер като гора във фаза на старост за района на област Плевен и региона на Дунавската равнина.

В границата на защитената местност се въвеждат забрани, сред които са: промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите; строителство и поставяне на преместваеми обекти, вкл. осветителни тела, беседки, барбекюта, пейки, въжени съоръжения, наблюдателни кули; провеждане на всякакви сечи (вкл. сеч на единични дървета, независимо от тяхното състояние; влизане, преминаване и паркиране на МПС; търсене, проучване и добив на подземни богатства.

Защитена местност „Либичево усое“ е обявена на основание чл. 39, ал.1, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) със заповедта №РД–2/03.01.2019 г. на министъра на околната среда и водите. Проведено е и съгласуване с МЗХГ и ИАГ. Създадена е комисия (по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ) с представители на заинтересованите институции, вкл. РИОСВ - Плевен, Регионална дирекция по горите – Ловеч, областна администрация - Плевен, община Плевен, областна дирекция „Земеделие“ - Плевен, общинска служба „Земеделие“ - Плевен, общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ – Плевен. След дискусия единодушно всички експерти са взели решение за обявяване на защитена местност „Либичево усое“.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates