Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

България стъпи на картата на енергийната трансформация

Актуални агро новини.България стъпи на картата на енергийната трансформация.

До 2050 г. десетки населени места в Северна България да могат да разчитат на развита нисковъглеродна икономика. Това е една от целите на природозащитната организация WWF, за която тя работи с още 12 партньора от 11 източноевропейски държави. Идеята е до средата на века производството на електроенергия от ВЕИ да достигне минимум 85 % от общия дял на потребяваната енергия и горива. Резултатите от COP24 препотвърдиха нуждата от енергийна трансформация в световен мащаб, за да се справим с едно от най-големите предизвикателства на нашето време – климатичните изменения. Ключова роля в тази дейност играе Мрежата за устойчива енергия на Централна и Източна Европа (CEESEN).

Какво е CEESEN?

Мрежата за устойчива енергия на Централна и Източна Европа (CEESEN) беше създадена в резултат от приключилия в края на февруари проект Панел 2050. Неговата цел беше да положи основите за енергийна трансформация на източноевропейските икономики. В тази връзка Мрежата подкрепя местните общности в 11 държави от България до Естония, за да могат да посрещнат глобалните и европейски цели за декарбонизация до средата на века. Освен че насърчава разработването на стратегичеки визии и конкретни планове за действие от страна на общините, CEESEN организира срещи за обмяна на опит между заинтересованите страни и провежда целеви обучения.

Впечатляващи резултати
За две години и половина бяха анализирани голям обем статистически данни, за да бъдат определени конкретни краткосрочни и дългосрочни мерки за всеки целеви регион. Повече от 1300 заинтересовани участника се включиха в 43 практически тренировъчни сесии, като поставиха основите на изготвянето на нови, дългосрочни визии, стратегии и стотици планове за действие в регионите на Източна Европа, попадащи в обхвата на проекта.

България във фокуса на енергийния преход

Десет плана за действие на области и общини, попадащи в района на Дунавския басейн, бяха изготвени от екипа на WWF с помощта на едни от най-добрите специалисти в областта на нисковъглеродното развитие, ВЕИ и енергийната ефективност у нас. Основните цели, заложени в тях до 2030 г., са: да се намали броя на енергийно бедните домакинства в общините Плевен, Горна Малина и Берковица; да се ограничат емисиите на парникови газове и разходите за енергия чрез внедряването на подходящи ВЕИ технологии в общините Белене и Никопол; да се изгради соларна отоплителна система в обществените сгради в Горна Малина и Берковица; да се въведе електромобилност и развитие на модерна транспортна система в общините Никопол, Белене и Левски; да се повиши осведомеността сред домакинствата в област Плевен.

„Дунавският регион трябва да има ясен план и срок за преориентирането си към ниско въглеродна енергетика, базирана на нов и по-сигурен начин за производство, доставка и съхранение на енергията. Тя ще допринесе както за националната и регионалната сигурност, така и за енергийната независимост на региона, а също и за опазването на околната среда и постигането на Целите за устойчиво развитие и Парижкото споразумение“, коментира Георги Стефанов, старши експерт „Климат и енергетика“ към WWF.

Необходимост от спешни действия

Според доклада на WWF „Жива планета“ замърсяването на атмосферата в резултат от минното дело и тежката индустрия е една от най-големите заплахи за планетата. Данните сочат, че за последния половин век средните температури на Земята са се повишили с 1,2° C над нивата от прединустриалната епоха. Експертите алармират, че запазването на тази тенденция може да има разрушителни последици за редица държави и по-чувствителните екосистеми, което безспорно ще повлияе негативно върху нашето здраве, поминък, сигурност и икономически растеж.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates