Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Приети са методологии и критерии за подаване на проекти по три нови процедури по ОПОС

Актуални агро новини.Приети са методологии и критерии за подаване на проекти по три нови процедури по ОПОС.

Методологии и критерии за подаване на проекти за три нови процедури по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 в секторите „Отпадъци“ и  „Натура 2000 и биоразнообразие“ бяха одобрени на тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се проведе в София.

„Преди две години имаше риск от загуба на средства по оперативната програма, но към днешна дата благодарение на упорит съвместен труд на екипа на ОПОС той беше избегнат“, заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов. Той акцентира върху обявяването на нова процедура за изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците. „Това е нова посока на развитие на икономиката към превръщането на отпадъка в суровина с добавена стойност. Целта е да имаме по-ефективна икономика, с повече приходи за гражданите и за бюджета”, посочи министърът. Според него демонстрационните проекти ще послужат за основа за осигуряването на по-големи инвестиции в този сектор, за който ще се търси финансиране и в следващия програмен период.

Основната цел на процедурата за изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците е преходът към кръгова икономика и формиране на общество с нулеви отпадъци. Бенефициенти са юридически лица със стопанска и с нестопанска цел и общини. Максималният общ бюджет е близо 9,8 млн. лв.

Фокусът на заседанието на комитета беше върху приоритетна ос 3 на ОПОС „Натура 2000 и биоразнообразие“. „Биоразнообразието е природният капитал на една страна и е наш ангажимент да продължим да оптимизираме пълното и ефективно използване на ресурсите, предоставени с европейско финансиране“, заяви Аурелио Сесилио от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия.

Комитетът за наблюдение одобри методология и критерии по процедурата „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на видове птици“. Тя ще бъде обявена през второто тримесечие на 2019 г. Допустими бенефициенти са структурите на Министерството на околната среда и водите и на Министерството на земеделието, храните и горите, отговорни за изпълнението на политиките в областта на „Натура 2000“, както и юридически лица с нестопанска цел, общини и научни институти.

Също така бяха утвърдени методологията и критериите за подбор на проектни предложения по процедурата за оценка при „Изготвяне/актуализиране планове за действие за видове“, която е планирана за обявяване през четвъртото тримесечие на 2019 г. Целта на дейностите е да се подпомогне идентифицирането на възстановителни, поддържащи и други консервационни дейности за целевите видове от мрежата „Натура 2000“ за период от 10 години. 

На Комитета за наблюдение бяха представени също методология и критерии за оценка по процедурите „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“, както и Стратегическия план за изпълнение на приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“.

Към момента по приоритетна ос „Натура 2000 и биоразнообразие“ са обявени 5 процедури за 38% от бюджета на оста. Изпълняват се 17 договора и е приключен проекта за управленски подход за "Натура 2000".

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates