Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Пресконференция за оповестяване резултатите от изпълнението на проект по ОПРР

Актуални агро новини.Пресконференция за оповестяване резултатите от изпълнението на проект по ОПРР.

Във връзка с успешното приключване на проект „Изграждане на Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в Аграрен университет – Пловдив”, одобрен за финансиране с Договор № BG16RFOP001-3.003-0007-C01 от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, на 12 април 2019 г. ще се проведе:

10:20-11:00  Пресконференция за оповестяване резултатите от изпълнението на проекта и ефектите от полученото финансиране в новоизградения Учебен център. На информационното събитие ще присъстват представители на Аграрен университет – Пловдив, изпълнители на проектните дейности, екипът за управление на проекта и всички заинтересовани страни.

11:00-11:30   Официално откриване на  Учебният център с прерязване на лента.

В рамките на 30 месеца бе изграден, оборудван и обзаведен нов Учебен център за практическо обучение на студентите от професионални направления Растениевъдство и Растителна защита в АУ – Пловдив, с финансовата подкрепа на Европейският фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Сградата е разположена в непосредствена близост до опитното поле и представлява композиция от три прости обема – два основни огледални и един по-малък, с обща застроена площ 1 238 кв. м. Съоръжението разполага с модерно оборудвани и обзаведени специализирани кабинети за практическо обучение, хранилища, подготвителни помещения, кабинет на преподавателите, административни и сервизни помещения, лекционни зали, интерактивни зали за учебни презентации и семинари, за предприемачество и иновации в растениевъдството и агробизнеса, и за приложение на информационните технологии в растителната защита.

Сградата е енергийно ефективна и  отговаря на клас на енергопотребление „В”. На покрива й са поставени соларни панели за осигуряване на топлата вода за битови нужди, а цялата сграда е газифицирана. Пространството около Учебният център е благоустроено чрез организиране на алейна мрежа, паркинг, кътове за сядане, озеленяване, осветление и др. Осигурена е достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Организираната качествена образователна среда ще даде възможност за въвеждане на нови методи на обучение, които ще повишат интереса на студентите, ще гарантира последващото им успешно реализиране на пазара на труда и ще увеличи атрактивността на професионалните направления Растениевъдство и Растителна защита. Аграрният университет – Пловдив създава условия за задълбочаване на връзката между практическото образование по целевите направления и реалния сектор, съответстващи на изискванията на бизнеса.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates