Актуални агро новини.РИОСВ - Варна спря изкопни дейности в рибарниците в село Дуранкулак.

В резултат на планова проверка на защитена местност „Дуранкулашко езеро“ РИОСВ - Варна спря изкопни дейности в рибарниците в село Дуранкулак, община Шабла. На 9 април охраната на северните защитени територии при РИОСВ - Варна е констатирала извършване на изкопни дейности със специализирана техника в два от рибарниците, разположени в землището на село Дуранкулак.

Територията на рибарниците не попада в границите на ЗМ „Дуранкулашко езеро“, но попада в защитени зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“. По време на проверката не е установен собственикът/ползвателят на обектите, но след дадени указания от служители на екоинспекцията работниците са преустановили работа. При последващ контрол от страна на РИОСВ-Варна днес не е установено извършване на дейности на терена. Предстои изясняване на обстоятелствата и предприемане на действия по екологичното законодателство.