Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Законът за подпомагане на земеделските производители беше приет днес на второ гласуване в НС

Актуални агро новини.Законът за подпомагане на земеделските производители беше приет днес на второ гласуване в НС.

Законът за подпомагане на земеделските производители беше приет днес на второ гласуване в Народното събрание. С приетите промени отношенията между фонда и получателите на държавни помощи, безвъзмездна финансова помощ, гаранции и субсидии ще се уреждат с административни договори или административни актове. Промените се обуславят от необходимостта правоотношенията между фонда и лицата, които, въпреки че получават различно по своя произход финансово подпомагане имат еднаква цел - да се подпомагат земеделските стопани и земеделието в страната. Съгласно приетите текстове изпълнителният директор може да делегира със заповед част от предоставените му от управителния съвет правомощия за сключване на административни договори и/или за сключване на административни актове по чл. 12, ал. 7 на заместник-изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда. Изпълнителният директор издава актове за установяване на публични държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и решения за налагане на финансови корекции по реда на глава пета, раздел III от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Вземанията, които възникват въз основа на административен акт или административен договор са публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С гласуваните промени в Закона обжалването на издадените от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" или от оправомощените от него длъжностни лица актове за установяване на публични държавни вземания не спира изпълнението им. Изпълнителният директор на Разплащателната агенция одобрява със заповед правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ по ал. 6 и 7 като се отчитат степента, тежестта, продължителността и системността на допуснатото нарушение на приложимото право на Европейския съюз, българското законодателство и сключения административен договор. Заповедта и правилата се обнародват в „Държавен вестник".

С приетите поправки ще се подобри дейността на ДФЗ като Разплащателна агенция и ще се създаде публичност и прозрачност по отношение на установяването и събирането на недължимо платена безвъзмездна финансова помощ. Ще се подобри административното обслужване и ще се повиши ефективността на установяване и събиране на недължимо платена финансова помощ от страна на ДФЗ. При наличието на законова възможност за делегиране на правомощия за издаване на решения за налагане на финансова корекция по реда, ще се ускори процесът по налагане на финансови корекции и тяхната събираемост.
Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник".

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates