Актуални агро новини.ЕК представя за обществено обсъждане Проект на регламент за увеличаване прозрачността на цените във веригата за предлагане на храни.

След като забрани нелоялните търговски практики и подобри сътрудничеството между производителите, ЕК представи третия елемент за подобряване на справедливостта във веригата за предлагане на храни чрез въвеждане на по-голяма прозрачност на цените по цялата верига. С оглед укрепване позицията на земеделските производители във веригата за предлагане на храни, ЕК внесе предложение за регламент относно предоставянето на информация за определянето на цените на агро-хранителните продукти по веригата за предлагане на храни. С предложението се предвиждат изменения в Регламент за изпълнение (EС) 2017/1185 относно нотифицирането на данни към ЕК. Разликите в изкупните и крайните продажни цени могат да предоставят информация за посредническите разходи (като транспорт, застраховка, съхранение и др.) между продавача и купувача. По-голямата прозрачност може да подкрепи подобри бизнес решения и да подобри доверието в ценообразуването по веригата. Достъпът до навременна информация за развитието на пазара е от ключово значение за ефективната конкуренция.

Повишаването на прозрачността на пазара ще позволи равен достъп и по-голяма яснота относно ценовата информация, което ще направи веригата по-справедлива и по-добре балансирана. Новите правила ще допълнят наскоро приетата Директива (ЕС) 2019/633 относно нелоялните търговски практики, която овластява по-слабите участници във веригата. Въвеждането им отразява обществената подкрепа, която съществува в целия ЕС, за засилване ролята на земеделския производител в хранителната верига. Макар че има голямо количество информация за селскостопанските пазари (цени, обеми на производство, запаси и т.н.), почти няма пазарна информация за ключовите отношения между фермерите от една страна и преработвателите и търговците на дребно от друга страна. Тази асиметрия поставя земеделските стопани в значително неблагоприятно положение на пазара и подкопава доверието в справедливата търговия. Предложените мерки обхващат секторите месо, яйца, млечни продукти, плодове и зеленчуци, полски култури, захар и зехтин. Те се основават на съществуващите системи за събиране и докладване на данни. Европейската комисия ще публикува в подходящ вид данните на портала за данни за селскостопанските храни и в обсерваториите на пазара на ЕС.

Предложението за регламент е публикувано за обществени консултации на адрес: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/isc-2019-03111_en .

Проектозаконите са отворени за обратна връзка до 19 юни. За финализирането на тази инициатива ще бъдат взети предвид получените мнения, които ще бъдат публикувани на  сайта на ЕК.