Актуални агро новини.Инж. Маринов: Природните паркове са част от горската система и допринасят за устойчивото управление на горите.

„Успешното управление на защитените територии изисква компетентни специалисти, а защитата на целите на цялостната ни политика по отношение на стопанисване и ползване на дървесина, борбата с незаконната сеч, разяснителната кампания сред обществеността изисква и Вашето по активно участие. Затова е необходимо изоставащите да почерпят опит от успешните. Затова сме тук на територията на ПП „Врачански балкан". Това каза изпълнителният директор на ИАГ - инж. Мирослав Маринов,  на проведена на 9 юли работна среща на директорите на природни паркове в страната. Във форума, проведен на  територията на ДПП Врачански Балкан взеха участие доц. Георги Костов - съветник на Министъра на земеделието, храните и горите, д-р инж. Ценко Ценов - директор на дирекция ГЛД, Валерий Павлов - директор на дирекция ФСД, експерти на Изпълнителна агенция по горите. 

Директорите и експертите на паркови дирекции докладваха за изпълнението на дейностите, свързани с опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, провеждане на образователни дейности, екологично обучение и работа с местното население; развитие на екотуризъм в парковете, развитие и поддържане на специализираната паркова инфраструктура, изпълнението на  проекти и бъдещо кандидатстване и участие в различните донорски програми за финансиране и др.

„Природните паркове са част от горската система. Заедно с останалите структури на ИАГ, ДП, ДГС, общини и др. ще си взаимодействат в изпълнение на дейностите и ще  търсят решения на възникнали проблеми" - това беше общото заключение на участниците. Представени и дискутирани бяха добрите практики, както и други теми, свързани с дейността на парковите дирекции. Възможност за финансиране на дейностите са отделните програми - ОПОС, ЛАЙФ+, ИНТЕРЕГ и др. Ние всички от централното управление подкрепяме изготвянето и кандидатстването с проекти, както и тяхното изпълнение. Но е добре това да са проекти за горите. Радваме се, че чрез Вас можем да показваме на обществеността нашата дейност и постижения" - обобщи в заключение  инж. Маринов.