Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Прието е изменение на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

Актуални агро новини.Прието е изменение на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“.

Правителството прие изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет.

Основните промени са свързани с прехвърляне на резерв за изпълнение от 6% по приоритетни оси 2, 3, 4 и 5 (ПО 2, 3, 4 и 5) в резултат на което се изменя процентното съотношение на средствата за всяка Тематична цел и всеки Инвестиционен приоритет. Променят се сумите по съответните приоритетни оси във финансовия план на програмата и размерът на финансовия показател „Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган" по ПО 2, 3, 4 и 5, както и разпределението на средствата по кодове на интервенции по съответните приоритетни оси.

Също така са изменени стойностите на предложения индикативен ресурс за финансови инструменти по ПО 1 и 2, след извършената актуализация през 2018 г. на документа „Предварителна оценка на финансови инструменти и инвестиционна стратегия за финансови инструменти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.". В резултат от актуализацията на инвестиционната стратегия за финансови инструменти за приоритетна ос 2 „Отпадъци" е предложено разширение на обхвата на дейностите за финансиране по тази ос. В одобреното изменение на програмата са включени следните нови мерки:

-   Пилотни проекти за проектиране и въвеждане на иновативни технологии за събиране на битови отпадъци;

-  Пилотни проекти за проектиране и строителство на инсталации за рециклиране на разделно събрани битови отпадъци, различни от биоразградими, включително и осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране;

-    Проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба на строителни отпадъци, включително доставка на съоръжения и оборудване;

-     Дейности по рекултивация на депа.

Новата мярка за рекултивация на закрити депа за отпадъци ще бъде насочена към общини с депа, които бяха предмет на наказателна процедура срещу България в Съда на ЕС.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates