Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Изисквания към земеделските стопани във връзка с реализацията на животни по схемите за обвързано подпомагане

Актуални агро новини.Изисквания към земеделските стопани във връзка с реализацията на животни по схемите за обвързано подпомагане.

Схеми за подпомагане, за които се отнася изискването за реализиране на пазара на животни - схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ); схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК- месо) и схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК).

Възможни начини за реализация на животни: - Продажба от един земеделски стопанин на друг земеделски стопанин (и двамата трябва да имат собствени или наети животновъдни обекти, между които да се регистрира придвижването на животните); - Продажба на животни на кланица (земеделският стопанин продава животните на кланица, регистрирана по реда на ЗВД); - Клане на животни на ишлеме в кланица, регистрирана по реда на ЗВД; - Продажба на живи животни в ЕС или в страни извън ЕС; - Реализация на животни при затворен цикъл на производство - придвижване и клане на собствени животни в собствен кланичен пункт.

ВАЖНО!!!

Всички видове реализация на животни за целите на директните плащания, без изключение, трябва да са придружени от: - Ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животни, когато се касае за реализация на живи животни в границите на страната.

На ДФЗ-РА се предоставя номер на свидетелството. Номерът на свидетелството се сравнява с информацията, която е регистрирана във ветеринарната система на БАБХ - ВЕТИС под този номер. - Сертификат за вътрешна търговия в ЕС и/или Сертификат за здравословно състояние при износ, когато реализацията на живи животни е извършена извън границите на страната. На ДФЗ-РА се предоставят копия на сертификатите.

Изисквания към счетоводните документи за реализация на животни: - Фактури - да съдържат всички необходими реквизити. Купувачът следва да има регистриран ЖО или кланица. - Документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството - да съдържат всички необходими реквизити. Купувачът следва да има регистриран ЖО или кланица. - Приемно-предавателни протоколи за клане на ишлеме - да съдържат всички необходими реквизити и задължително протоколите да са придружени от фактури, издадени от кланицата (към която са придвижени животните) за извършената услуга. Ответната страна в приемно-предавателния протокол следва да има регистрирана кланица по реда на ЗВД и същата кланица следва да е издала фактурата за извършената услуга. - Единствено при затворен цикъл на производство не се изисква предоставяне на счетоводни документи (в стопанството на земеделския производител е регистрирана кланица или кланичен пункт, съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 15.07.2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара). В този случай земеделският стопанин придвижва за клане собствени животни, които са в същия животновъден обект и са негова собственост или собствени животни, внесени от други собствени регистрирани животновъдни обекти към кланичния пункт, който също е негова собственост и е регистриран по реда на Наредба № 4 от 15.07.2014 г.

Документите за доказване на реализираните на пазара животни трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2018 г. до 30 септември 2019 г.

Документите за реализиране на пазара се представят в срок от 5 до 31 октомври 2019 г. в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие"-РА по постоянен адрес на кандидата-физическо лице или адрес на управление на кандидата-юридическо лице или едноличен търговец лично от земеделските стопани или чрез техен представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

ВАЖНО!!!

В системата на БАБХ - ВЕТИС движението на животните в съответствие с издаденото Ветеринарно-медицинско свидетелство, трябва да е със статус „завършен", а статусът на придвижените животни трябва да е „пристигнало", за да бъде зачетена реализацията.

Незавършени движения на животни във ВЕТИС, независимо от това дали са придружени от счетоводни документи и номер на ветеринарно-медицинско свидетелство или сертификат, не се считат за валидна реализация!

Земеделските стопани следва да се обърнат към своите ветеринарни лекари, за да им бъде направена справка за наличие на незавършени движения, които да се коригират преди предоставяне на декларациите за реализация на животни в ОПСМП на ДФЗ в периода 05.10-31.10.2019 г., съгласно чл. 27 в, ал. 4 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Сроковете на задържане на животните за Кампания 2019 следва да бъдат спазени.

Животни, заявени по схемите за подпомагане, следва да останат в стопанството на земеделския стопанин (и не бива да се използват за реализация), в противен случай ще бъдат наддекларирани. Краят на периода за задържане за Кампания 2019 е както следва: - 05.09.2019 г. вкл. за животните, заявени за обвързано подпомагане по схемите (СМКЮ, ЕЖСК-месо и ДПЖСК) - 25.09.2019 г. вкл. за животните, заявени по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки (ПНДЖ 3).

Минимална реализация по схемите за обвързано подпомагане за животни, във връзка с изискването за реализация на животни за Кампания 2019

Схема за обвързано подпомагане на месодайни крави и/или юници (СМКЮ) - 0,2 бр. животни от същия вид на допустимо за подпомагане животно по схемата

Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол (ЕЖСК-месо) - 0,25 бр. животни от същия вид на допустимо за подпомагане животно по схемата

Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол (ДПЖСК) - За заявените животни от породите: Синтетична популация Българска млечна; Плевенска черноглава овца; Лакон; Асаф; Аваси; Хиос; Българска бяла млечна коза; Англонубийска коза; Тогенбургска коза; Саанска коза; Алпийска коза; Тюринген Валд: o най-малко 70 кг мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко на допустимо за подпомагане животно по схемата или o най-малко 35 кг мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко и 0,2 животни от един от двата вида за допустимо за подпомагане животно по схемата - За заявените животни от породите: Ил дьо Франс; Мутон шароле; Старопланински Цигай; Родопски Цигай; Кавказка тънкорунна; Асканийска тънкорунна; Североизточна българска тънкорунна; Тракийска тънкорунна; Карнобатска тънкорунна; Романовска; Боер; Мутон Вендеен: o 0,5 бр. животни от един от двата вида на допустимо за подпомагане животно по схемата - За заявените за подпомагане животни от автохтонните породи: Каракачанска овца; Копривщенска овца; Сакарска овца; Котленска овца; Местна старозагорска овца; Местна карнобатска овца; Тетевенска овца; Западностаропланинска овца; Брезнишка овца; Софийска (Елинпелинска) овца; Средностаропланинска овца; Среднородопска овца; Медночервена шуменска овца; Дъбенска овца; Реплянска овца; Бяла маришка овца; Вакла маришка овца; Калоферска дългокосместа коза; Местна дългокосместа коза (Малашевски тип); Българска виторога дългокосместа коза; Местна дългокосместа коза o най-малко 35 кг мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко на допустимо за подпомагане животно по схемата или o най-малко 0,2 животни от един от двата вида за допустимо за подпомагане животно по схемата

Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10-49 животни) (ДПЖ-пл) - реализация на животни не се изисква
Схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи) - реализация на животни не се изисква.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates