Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Експерти от МОСВ представиха пред жителите на община Созопол, ползите от нова система за събиране на опасни отпадъци от бита

Актуални агро новини.Експерти от МОСВ представиха ползите от нова система за събиране на опасни отпадъци от бита, която се изгражда край Созопол.

Експерти от МОСВ представиха пред жителите на община Созопол ползите за тях от изграждащата се нова модерна площадка за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.  „Това е площадка, която се изгражда по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и е за временно съхранение на отпадъци, които всеки от нас държи в бита си“, заяви инж. Тонка Атанасова, директор на РИОСВ – Бургас, по време на среща със заинтересовани жители в Созопол вчера. Тя беше категорична, че това не е депо за опасни отпадъци, а площадка за временно съхранение. „Всички общини до 2020 г. трябва да имат такива изградени центрове, за да могат да изпълнят целите, които Законът за управление на отпадъците им вменява. На площадката ще се събират лекарства, батерии, телевизори, компютри, след което ще се предават на фирми, които ги обработват, третират или оползотворяват. Община Созопол има възможността да изпълни задължението си безвъзмездно със средства по програмата, които са на стойност близо 2 млн. лева ”, обясни тя.

Силвия Рангелова, директор на Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международното сътрудничество“ към МОСВ, допълни, че целта на проекта е намаляване на рисковете за човешкото здраве и околната среда чрез отделяне на опасните отпадъци от домакинства от потока битови отпадъци. Технологията и методите на работа са заимствани от наложената практика в Конфедерация Швейцария и са напълно безопасни. Аналогичните центрове в Швейцария се разполагат в близост до търговски обекти в рамките на населените места и непосредствено до жилищните сгради на хората с цел максимална достъпност и удобство. Периодът, в който могат да се съхраняват отпадъците след тяхното събиране, е ограничен до 1 година от приемането им, с цел да не се струпват големи количества. „Това е модерен и може би най-екологосъобразният начин за отделяне на потенциално опасни отпадъци от бита от общия поток на битовите отпадъци“, допълни още тя.

На територията на общинските центрове няма да се извършват замърсяващи дейности по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Събираните и съхранявани отпадъци периодично ще се транспортират до площадки на други оператори, лицензирани за последващо третиране, вкл. обезвреждане. Центровете са така замислени и проектирани, че отпадъците да се съхраняват без опасност от разливи и разсипи и замърсяване на околната среда, за да могат да са в непосредствена близост до хората, които обслужват в населените райони.

Проектът „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата“ се изпълнява от април 2015 г. с безвъзмездно финансиране от близо 15 млн. лева по  Българо-швейцарската програма за сътрудничество, като крайният срок за изпълнение е декември 2019 г. Проектът предвижда изграждане на 5 пилотни центъра за събиране на опасните битови отпадъци в общините Шумен, Разград, Созопол, Съединение и Левски. В допълнение към пилотните общински центрове ще бъдат доставени мобилни събирателни пунктове за обслужване на съседни на тях 17 общини: Велики Преслав, Смядово, Каспичан, Хитрино, Лозница, Самуил, Исперих, Завет, Цар Калоян, Пордим, Никопол, Белене, Марица, Калояново, Хисаря, Приморско, Царево. С това се цели решаване на проблема с опасните битови отпадъци в 22 български общини.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates