Актуални агро новини.Министерството на земеделието, храните и горите изпълни последното от поредицата обучения по Проект № BG05SFOP001-2.006-0008.

В периода 8-9 август

2019 г. се проведе последното от поредицата обучения на служителите от Министерството на земеделието, храните и горите по Проект Ė BG05SFOP001-2.006-0008 „Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите в МЗХГ“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В гр. Банкя се включиха 30 служители на министерството, които преминаха двудневно обучение на тема: „Промени в ОСП на ЕС след 2020 г. - първи и втори стълб”. Всеки от обучаемите получи сертификат след успешно приключване на обучението.

С преминаването на последното обучение се постигнаха целите на проекта: повишаване на специфичните знания и умения на 241 служители в МЗХГ чрез провеждане на специализирани обучения и надграждане, разширяване и задълбочаване на експертните компетентности на служителите в администрацията на МЗХГ чрез организиране и провеждане на 7 специализирани обучения.

Проект Ė BG05SFOP001-2.006-0008 „Усъвършенстване на специализираните знания и умения на служителите в МЗХГ“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.