Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ е разработил почвената карта за територията на България

Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ е разработил почвената карта за територията на цялата страна

Използването на минерални торове в растениевъдството замърсява почвите и водните басейни. Опазването им изисква ограничаване на времето за торене, според наклона и структурата на почвата. Новата Обща селскостопанска политика залага внедряването на софтуер, който изследва динамиката на движение на хранителните вещества в почвата. Целта е да се опази околната среда и да се повиши конкурентоспособността в сектора.

Нитратноуязвимите зони в България са 141-на в общо 265 общини. Голяма част от обработваемите земи са източници на замърсяване, както за подпочвените води, така и за по-големите водни басейни. Земеделските производители са задължени на база на Нитратната директива, наложена от ЕС и Наредба 2 за Опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, да прилагат мерки, намаляващи замърсяването. Въпреки това, един от основните замърсители е растениевъдството.

Един от начините да се органичи вредното действие на минералните торове е да се ограничи времето на използването им.

От особено значение е да се изследва специфичния тип на почвата и да се приложи торене, което да отговаря на него. Азотно торене се осъществява както на леки, така и на средни и тежки почви. Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ е разработил почвената карта за територията на цялата страна.

За да се опазят от замърсяване нитратноуязвимите зони се измерва отдалечеността от водни басейни и наклона. При наклон над 12 градуса се забранява употребата на нитратни торове. Прекомерното изплозване и едностранното торене влошава киселинността на почвения разтвор. Впоследствие, това вреди при изхранването на растенията. В изготвянето на новата Обща селскостопанска политика има мярка, която предвижда използването на софтуерен инструмент, който да следи динамиката на движение на хранителните вещества в почвата. Това ще подпомогне правилното определяне не торовата норма при селскостопанските култури.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates