Собственици и ползватели на зърнохранилища  с обем на съхранение над  50 тона зърно ще подават редовни декларация  в аграрното ведомство, предвижда промяна в Наредба 23 от 2015 година, касаеща мониторинга на зърнения пазар.  Декларацията  се подава от физическите или юридическите лица – собственици или ползватели на обектите за съхранение на зърно.

Когато обектът за съхранение на зърно е собственост или се ползва от повече от едно физическо или юридическо лице, всички собственици и ползватели подават декларация за складовете, които са тяхна собственост или ползват. Декларацията за произведените и преработени количества зърно ще се подава веднъж годишно, а не на всяко тримесечие както досега.  Според мотивите за предлаганите промени с  тях  се цели намаляване на административната тежест. Областните дирекции „Земеделие” ще съхраняват информацията под формата на електронни бази данни за находящите се на територията на съответната област и ще създават и съхраняват електронно досие за всеки обект за съхранение на зърно на територията на съответната област, което съдържа всички постъпили документи от собствениците или ползвателите и документите отразяващи резултатите от проверките свързани с регистрацията

Предвижда се създаване на електронен регистър, който ще съдържа информация за собствениците и ползвателите на обектите за съхранение на зърното, местонахождението на зърнохранилищата и техния капацитет. Уредени са  сроковете,  реда и контрола за подаване на декларация от предприятията за преработка на зърно за преработеното от тях зърно. Разписаниса реда и периодичността за извършване на мониторинг на пристанищата, от които се извършва износ, внос и вътрешнообщностни доставки на зърно.