Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Нетният предприемачески доход в селското стопанство намаля спрямо предходната година с 8.7%

Нетният предприемачески доход в селското стопанство достига 2 447.2 млн. лв. през 2018 г., което е намаление спрямо предходната година с 8.7%. Спадът се дължи на по-ниската стойност на нетния опериращ излишък, както и на по-високата стойност на платената от земеделските стопанства рента на собствениците на земеделска земя, които са я предоставили за използване под аренда – с 3.3%. Данните са на Националния статистически институт /НСИ/ относно икономически сметки за селското стопанство за 2018 г.

Цифрите показват също, че нетният опериращ излишък или смесен доход в селското стопанство през 2018 г. се равнява на 3 659.9 млн. лв. и е по-нисък с 5.4% спрямо предходната година. Намалението се дължи на регистрираното понижение на нетната добавена стойност – с 4.3%, на по-високата стойност на компенсацията на наетите лица – с 3.2%, и на по-ниската стойност на субсидиите върху производството – с 3.4%.

По базисни цени създадената през 2018 г. брутна добавена стойност в селското стопанство се равнява на 3 663.4 млн. лв. и е с 2.5% по-малко спрямо 2017 година. Намалението се дължи на спад в обема – с 3.8%, което не може да бъде компенсирано от повишението на цените – с 1.3%.

В същото време през 2018 г. стойността на вложените в селското стопанство средства се равнява на 4 794.2 млн. лв., което е със 7.1% по-високо спрямо предходната година. Повишението се дължи както на ръст в цените на вложенията – с 4.4%, така и на увеличение на обемите – с 2.6%. Спрямо 2017 г. най-голямо увеличение на разходите е отчетено при торовете и почвените подобрители – с 14.1%, което се дължи на ръст на цените – с 28.9, докато при обемите е регистрирано намаление – с 11.5%. На следващо място увеличение е отчетено в разходите за покупка на продукти за растителна защита – с 12.9%, което е за сметка на увеличение на вложените количества – с 20.5%.

От НСИ отчитат още, че стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство за 2018 г. , възлиза на 8 457.6 млн. лв., което е с 2.7% повече спрямо предходната година.

Продукцията, произведена от растениевъдството, се равнява на 5 773.0 млн. лв. и представлява 68.3% от общата стойност на селскостопанската продукция. В сравнение с 2017 г. тя е по-висока с 3.7%, което е в резултат на увеличение на цените – с 3.3%.

За миналата година животновъдната продукция възлиза на 1 990.2 млн. лв., или 23.5% от крайната продукция в сектора. Спрямо 2017 г. е регистрирано увеличение с 0.7%.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates