Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

МЗХГ променя указанията по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020 заради техническа грешка в приложение № 5

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. публикува за обсъждане Проект на Заповед за промяна на процедура по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014 – 2020.

Нова промяна в първоначално утвърдените насоки се налага поради установена от УО техническа грешка в приложение № 5 „Финансов план“, която изисква корекции в таблицата.

В Доклада на директора на дирекция „Развитие на селските райони“ се посочва, че:

„В работен лист „І. Текущи разходи“ (файл във формат „xls“):

  • – на ред „а“;
  • – колона „7“ ;
  • – наименование „часове/ден“;

е определена възможност за посочване на 4, 5, 6, 7 и 8 часов работен ден (падащо меню) за съответния служител, избран да извършва дейности, свързани с функциониране на Оперативната група.

В колона „9“ „Стойност в лв. без ДДС“ на съответния ред от друга страна не е предвидена автоматична формула, която да изчислява генерираната сума. В същото време, в Условията за кандидатстване по процедурата не е въведена забрана за ограничаване на броя часове. Посочено е, че служителите следва да бъдат наети на най-малко четири часов работен ден. По този начин кандидатите са възпрепятствани да заявят разходи за наемане на служители на 5, 6 или 7 часов работен ден, каквато възможност предвиждат насоките за кандидатстване.“

„В допълнение с цел осигуряване на яснота в бележки под линия към таблиците в работен лист „II. Преки неинвестиционни“ и „III. Преки разходи” е посочено, че при необходимост кандидата има възможност да добавя допълнителни редове.“

Пакетът документи към настоящото обсъждане на проектозаповедта е публикуван в сайта на МЗХГ.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates