Управлението на мрежата Натура 2000 за защита на околната среда и местното население все още не е ефективно, установи Сметната палата с одита на изпълнението "Ефективност на управлението на мрежата Натура 2000 с цел защита на околната среда и местното население в зоните от мрежата" за периода 2016 - 2018 г. Това съобщиха от Сметната палата.

При изграждане на мрежата Натура 2000 се наблюдават пропуски в действията на МОСВ, които са довели до значително забавяне в изпълнението на дейностите, смятат от институцията. Има пропуски в хармонизирането на националното законодателство и непълно транспониране на изисквания от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и от Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици; министърът на околната среда и водите не е издал към 31 юли 2019 г. заповеди за обявяване на 211 защитените зони от общо 341 одобрени зони в България от Европейската комисия.

Поради забавянето на заповедите за обявяване на защитените зони не са определени режими за опазването им, което е причина за започването от Европейската комисия на наказателна процедура. Създаден е сериозен риск за бъдещ разход на публичен финансов ресурс поради неизпълнение на целите на екологичната политиката на ЕС, смятат от Сметната палата.

Организацията за управление на мрежата не е ефективна поради отсъствие на работещ механизъм за ефективна комуникация и координация между участващите органи и субекти на национално, регионално и общинско ниво, неправителствения сектор. При финансиране на изпълнението на мерките не е осигурена надеждна управленска информация, която да дава възможност за обективна оценка и прозрачно отчитане на публичните разходи и резултата от тях.

На министъра на околната среда и водите са дадени девет препоръки, а на министъра на земеделието, храните и горите - две препоръки, като следва да се предприемат мерки за изпълнението им в срок до края на 2020 г.