Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

До май месец се очаква да тръгне прием на документи по 15 мерки по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г

До май месец се очаква да тръгне прием на документи по 15 мерки по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020г. Кои и кога предстои да се реши утре, когато ще се разгледа проектът на индикативен график по време на четиринадесето заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР.


Според графика още през този месец бъде отворена подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП). Общият размер на финансиране по мярката ще се равнява на левовата равностойност на 6 млн. евро. Крайния срок за подаване на проектните предложения е март 2020 г. Максималната стойност на един проект е 15 хил. евро. Допустимите кандидати са земеделски стопанства – физически лица,еднолични търговци, ЕООД, отглеждащи свине, овце, кози и птици.

През февруари предстои да бъдат отворени общо 4 мерки. Сред тях е Подмярка 4.3 “Инвестиции в инфраструктура“ , отнасяща се до възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията ѝ в съответствие с идентифицираните нужди. Финансирането по тази дълго чакана подмярка ще бъде в размер на 50 465 860 евро, като за един проект ще се отпускат между 1 500 000 и 6 000 000 евро, в зависимост от кандидатстващите лица. Допустимите кандидати са разделени в няколко категории:

Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване (ЗСН)
Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК)
„Напоителни системи“ ЕАД.

Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ също се очаква да бъде отворена от февруари. Подпомагането ще бъде насочено към ограничаване разпространението на епизоотии и масови заразни болести по селскостопанските животните, както и превенция от опасни метеорологични явления като градушки. За финансиране ще може да кандидатстват публични органи – БАБХ, Изпълнителна агенция борба с градушките и др., както и регистрирани земеделски стопани. Бюджетът по мярката е в размер на 23 млн. евро. За единичен проект, за публични субекти ще приема левовата равностойност на 2 млн. евро, а за частни субекти сумата ще бъде 700 хил. евро за кандидати отглеждащи свине, до 500 000 евро са предвидени за кандидати, отглеждащи птици и до 200 000 евро за кандидати с овце и кози.

Подмярка 7.3 „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширение”. Подмярката ще бъде отворена през февруари, като в нейните рамки се предвиждат инвестиции за създаване на широколентова инфраструктура, както и осигуряване на активно оборудване за свързаност към облак на електронно управление в бели и сиви зони. Финансирането по програмата възлиза на 30 млн. евро. Държавна агенция „Електронно управление“ е предвиденият бенефициент.

Подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ също ще стартира през февруари. Целта й е запазването на духовния и културния живот на населението в селските райони, запазване на културната идентичност и традиции в и повишаване качеството на живот на хората, живеещи в тях. Финансирането ще бъде в приблизителен размер от 12 112 401 евро, а стойността на един проект- до 300 хил. евро. Допустимите кандидати от местните поделения на вероизповеданията могат да подават документи до април 2020г.

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ ще бъде отворена през март. Тя се прилага за модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства. За допустими по мярката ще бъдат приемани строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство; закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване; закупуване на земя и сгради, необходими за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи и други. Земеделските стопани от сектор „Животновъдство“ ще могат да заявят участие до април 2020г. След гласуване на шестото предложение за изменение на ПСРС, предстои да бъде изяснена стойността на общо финансиране, като за момента е ясно, че един проект ще бъде подпомаган с между 15 000 и 500 000 евро.

Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, също ще започне през март. Целта й е разширяването на дейностите на земеделските стопанства с неземеделски ангажименти, като целта е повишаване на тяхната устойчивост и подпомогне процеса на преструктурирането им. Помощ ще получат земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем, а проекти ще се приемат до април. Бюджета на приемът е 5 257 548 евро.

Последна за март е подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“. Подкрепата се предоставя за създаване и развитие на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари, съгласно определенията в подмярката. Подпомагането обхваща само къси вериги на доставки, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя. Финансирането е до левовата равностойност на 8 млн. евро за втора фаза, а европейското съфинансиране е между 50-70%. Проекти ще се приемат до април.

През април ще стартира и Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“. Отпусканите средства ще бъдат за модернизиране на малките земеделски стопанства. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване са част от дейностите, по които разходите ще бъдат одобрени. 5 млн. евро е общия бюджетна процедурата по БФП, а желаещите да получат финансиране ще кандидатстват до май.

Друга априлска мярка е Подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“, по която ще се финансиране, насочено към залесяване и създаване на горски масиви чрез почвоподготовка, закупуване на залесителен материал, ограждане на залесените територии и др. Бюджетът на подмярката е 8 560 000 евро, а допустими кандидати ще бъдат вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи и други, в т.ч. и Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управляващи земеделски и неземеделски земи.

Със 100% европейско финансиране, през април ще стартира и Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, по която ще се осъществява подпомагане за малки пилотни проекти на МИГ, преминали оценка за административно съответствие и допустимост по реда на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г. Кандидатите ще подават заявления до юни. Предвидените средства са в размер на 647 544 евро.

Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ ще бъде отворена през май. Подпомагани ще бъдат дейности по организирането и провеждането на демонстрационни дейности в областта на селското и горското стопанство. 15 млн. евро е общото финансиране по мярката. Бенефициенти по подмярката са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности. Организациите трябва да провеждат научно-изследователска дейност или образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии. Организациите трябва да разполагат със собствени демонстрационни обекти от типа на учебно-опитни полета, изследователски опитни полета, учебни или изследователски лаборатории.

От май до юни ще се приемат кандидатствания и по Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“. Дейностите по подмярката ще допринесат за повишаване квалификацията и управленските умения на земеделските производители, повишаване на тяхната осведоменост и подобряване на управлението на риска. Предвиденото финансиране по процедурата е в размер на 6 млн. евро. Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще бъде сред допустимите кандидати.

Последна през май е Подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Тя ще отговаря за възстановяването на производствения потенциал, нарушен от остро заразни заболявания по свинете, дребните преживни животни /овце и кози/ и птиците. Финансирането по мярката е в размер на 8 млн.евро, като стойността на един проект не трябва да надвишава 1 млн. евро. Краен срок за предаване на проекти предложения е юни 2020г. Допустими кандидати са земеделските стопани, регистрирани преди 1 януари 2018 г. и извършващи животновъдна дейност преди тази дата, които са засегнато от силно заразна болест и това е довело до унищожаване на най-малко 30% от земеделският потенциал на стопанството.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates