Във връзка с изменението и допълнението на Закона за ветеринарномедицинската дейност, в сила от 14.02.2020 г. и съгласно Заповед № РД 11-507/18.02.2020 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е утвърден нов образец на Заявление за издаване на лиценз за превоз на животни – Образец ЗХОЖ – 48Б. Превозвачите могат да получат новото Заявление на място в Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) или да го изтеглят от сайта на БАБХ, секция „Документи“.

Към документите, необходими за подаване на Заявление за издаване на лиценз за кратки/продължителни пътувания ще се изисква и предоставянето на процедура за почистване и дезинфекция на транспортните средства, посочени в заявлението. 

Всички превозвачи, получили лиценз за превоз на живи животни, издаден преди 14.02.2020 г. следва да предоставят процедура за почистване и дезинфекция на транспортните средства, включени в лиценза си в съответната Областна дирекция по безопасност на храните, в която са одобрени транспортните средства, в срок до 21.04.2020 г.