Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

УКАЗАНИЯ НА УО НА ОПОС ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация, Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ дава следните указания до приключване на извънредната ситуация:

  1. Всички дейности, свързани с публични събития и обучения, следва да бъдат отложени.
  2. В случай на мотивирано искане от страна на бенефициента, УО може да разреши спиране изпълнението на дейностите по всички договори/заповеди по програмата. В този случай УО няма да възстановява разходи за дейности, извършени през периода на спирането. Срокът на изпълнение се удължава с времетраенето на спирането на изпълнението, без да се засяга възможността за внасяне на изменения в договора/заповедта.
  3. В случай на мотивирано искане от страна на бенефициента, УО може да разреши удължаване срока на изпълнението на дейностите по всички Административни договори за безвъзмездна финансова помощ/Заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата до края на срока на съответната процедура чрез сключване на допълнително споразумение към административния договор/издаване на заповед за изменение на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В случай на необходимост, УО ще пристъпи към удължаване на периода за изпълнение на съответната процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
  4. УО обръща внимание на всички бенефициенти, че е необходимо да се обследват възможностите за спиране на срокове на договори с изпълнители поради извънредни обстоятелства. Спирането на срокове по договори с изпълнители следва да е мотивирано, обосновано и да отговаря на изискванията на проведените обществени поръчки за съответната дейност.
  5. УО препоръчва стриктно спазване на препоръките за недопускане и ограничаване разпространението на заболяването на Националния оперативен щаб за коронавируса и Министерството на здравеопазването

Следете актуална информация на интернет сайта на Оперативната програма: www.eufunds.bg/bg/opos, Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg, както и модул „Кореспонденция” на ИСУН 2020.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates