Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Ще наруши ли извънредното положение нормалния ход на Кампанията по директни плащания за 2020 г. и подаването на заявления от фермерите

Важна информация за стопаните

Във връзка с ограничаване опасността от разпространение на коронавирус (COVID-19) и гарантиране на непрекъснат процес на обслужване на бенефициентите, Областните и Общинските служби „Земеделие“ в страната ще продължат да работят с граждани, спазвайки мерките за дезинфекция и препоръките на здравните власти.

Препоръчваме на стопаните да подават заявленията си по Кампания 2020 за директни плащания по електронен път. Насоките за кандидатстване, както и условията за регистрация на данни по електронен път са публикувани на интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“(ДФЗ-РА) - раздел „Директни плащания 2014-2020“, секция „Кампания 2020“.

За земеделски производители, които нямат техническа или физическа възможност да използват електронните услуги, предоставяни от ДФЗ-РА,  се изготвят графици за подаване на заявленията в съответната Общинска служба по земеделие (ОСЗ).

В случай, че бъде взето решение за удължаване на срока за подаване на заявления за директни плащания, земеделските стопани трябва да имат предвид, че това ще доведе до:

1. Извършването на плащанията към земеделските стопани ще бъде забавено, като оторизацията на основното плащане по СЕПП не би могла да се осъществи през месец декември;

2. Измества се срокът на задържане на животните, който стартира от първия ден след приключване на кампанията, което от своя страна влияе върху доказването на реализираните животни;

3. Измества се срокът за стартиране на Риск анализите по всички схеми и мерки от заявлението, което от своя страна оказва влияние върху старта на проверките на място, както и тяхното приключване в срок, така че те да бъдат ползвани в последствие за своевременна оторизация на тези схеми и мерки;

4. Измества се стартът на кръстосаните проверки, резултатите, от които от една страна са основа за всички административни проверки по заявленията, а от друга и има срок ( 31.07.) за публикуване на справка за декларираните кадастрални имоти.

Във връзка с гореизложеното и предвид направената организация за подаване на заявления, на този етап МЗХГ не смята да удължи срока за подаване на документи по директните плащания за Кампания 2020.

Плащанията по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2019 ще бъдат ли извършени в публикувания от ДФ „Земеделие“ график?

ДФ „Земеделие“ продължава да извършва плащанията по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2019, съгласно публикувания индикативен график. Всички обявени графици за прием остават в сила, както и сроковете за Кампания 2020, съгласно Наредба № 5 за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Как ще се извършва регистрацията/пререгистрацията на земеделските производители?

Земеделските стопани имат възможност да подават документи за регистрация или пререгистрация по Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и по електронна поща. Целта е да не се налага да ходят до Общинските служби по земеделие (ОСЗ).

Стопаните, които нямат възможност да подадат документите си по електронна поща, могат да посетят службите при спазване на всички мерки на здравните власти. В тези случаи в ОСЗ се допуска само по един земеделски стопанин в сградата, а при липса на необходимост от лична комуникация, документите се оставят в кутия, специално предназначена за това. Друга възможност за подаване на документи за пререгистрация е чрез куриерски услуги и Български пощи.

След обработка на документите, служителите на ОСЗ изпращат документите в ОДЗ за извършване на пререгистрацията и се свързват със стопаните, за да ги информират, че данните им са качени в регистъра и заверката за стопанската година е извършена. Документите може да се вземат и след като отмине извънредното положение.

На сайтовете на ОДЗ са качени телефони за контакти и електронна поща.

Във връзка с минимизирането на хартиените носители на информация и ползването на служебно налични данни, където има такива, още от миналата година е осигурена възможност за печат в съкратен вариант на най-обемните данни от Анкетните формуляри (АФ) от файла на земеделските производители. ОСЗ имат и възможност да предоставят и експортират служебно данните в таблица 1 (имотите с правно основание), таблица 3 и 4 на АФ във файла на земеделския стопанин. Данните в таблица 3 и 4 се отнасят за ЗС, които отглеждат животни с ушни марки. Така не се налага стопаните да попълват документите на хартия.

При липса на промени в дейността на стопаните от предходната година, те могат да подадат декларация за липса на промени в регистрацията, на база на която да бъде извършена заверка за 2019/2020 г.

Как стопаните могат да подават заявления за подкрепа по Схемите на държавните помощи?

Земеделските стопани, които искат да заявят финансова подкрепа по схемите на  държавните помощи, могат да подават заявленията си по електронна поща до областните дирекции на ДФЗ. Това са част от мерките, които институцията налага. За улеснение на земеделските стопани, на интернет страницата на ДФЗ са публикувани образците на заявления по схемите за държавна помощ. Те се намират в главното меню, в категорията „Държавни помощи”, в подменю „Схеми по Регламент (ЕС) 702/2014”:

  • Заявление за „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“- образец
  • Заявление за „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“ - образец
  • Заявление за „Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.“ - образец
  • Заявление за „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“ - образец

След като заявленията, заедно с изискуемите документи, бъдат подадени по електронната поща на съответната областна дирекция, те ще бъдат обработени. По изготвен график, стопаните ще бъдат уведомени кога да се явят в областната дирекция на ДФЗ, където на място ще се пристъпи към окончателно им подписване.

Какво ще се случи с предстоящите приеми по  20190-2023 г.?

Приемите на проектни предложения по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), Програма за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020), Национална програма по пчеларство (НПП  2020-2022 г.) и Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС 2019-2023) продължават, както и обработката на подадените заявления и извършването на  плащанията по мерките от програмите.

Ще бъдат ли ограничени агротехническите мероприятия?

Всички пролетни обработки и мероприятия, които се извършват ежегодно на територията на страната, включително и сеитбата на пролетници - слънчоглед, царевица, пролетен ечемик, подхранване и третирания с препарати за растителна защита на есенните култури са изключително важни и е необходимо да бъдат проведени в подходящия агротехнически срок. Всички агротехнически мероприятия се извършват на открито и не предполагат събиране на повече хора на едно място.

При провеждане на технически инструктаж, при извършване на подготовката на машините и прикачения инвентар за пролетните обработки на почвата, работа с препарати за растителна защита и обеззаразени семена, освен съществуващите правила за работа с тях, следва да се спазва издадената заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки. Работодателите следва да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускане на работници и служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Ще бъдат ли преустановени проверките на място на земеделските стопанства?

Проверките на място по схемите и мерките, администрирани от ДФЗ и МЗХГ, ще продължат да се извършват, защото по този начин се гарантира подпомагането на земеделските производители. При извършването им ще бъдат спазени изискванията на здравните власти.

Ще има ли промяна в начина на извършване на плановите проверки по идентификация и хуманно отношение към животните?

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) отложи извършването на плановите проверки по идентификация и хуманно отношение към животните, и събирането на млечни проби, поради усложнената епидемиологична обстановка с COVID-19 в страната. Отложени са проверки, чието естество не влияе пряко върху работата и финансирането на стопанствата, и позволяват краткосрочното им изместване във времето. Проверките ще бъдат възобновени на по-късен етап, съобразен и с възможностите на стопаните.

Ще бъдат ли изпълнявани програмите за профилактика, надзор и контрол на здравеопазването на животните?

Без промяна е запазен контролът, неотменна част от безпрепятствената работа и финансиране на животновъдните обекти. Служителите на БАБХ, осъществяващи официален контрол върху здравеопазването на животните, продължават регулярно да извършват проверки за спазването на изискванията. Продължава и изпълнението по график на всички програми за профилактика, надзор и контрол на здравеопазването на животните, за да се гарантира безопасността на животински продукти. Осигурено е изпълнението на неотложни дейности, като ликвидиране на огнища на заболявания по животните.

На фона на пандемията от коронавирус в Европа и света, Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) и Световната ветеринарна асоциация (WVA) набелязаха специфични ветеринарни дейности от ключово значение за превенцията и управлението на болести, включително преносими между хората, а също и за гарантиране безопасността на храните за населението:

- националните и регионалните ветеринарни специалисти и инспекционни служби да могат да контролират целостта на общественото здраве;

- само здрави животни и техните странични продукти да се допускат в хранителните доставки, за да гарантират безопасността на храните за населението;

- успешно решаване на различните спешни и/или извънредни ситуации;

- да се поддържа изпълнението на различните предпазни мерки, като ваксинация срещу значими за общественото здраве заболявания или с икономическото въздействие;

- да продължават приоритетните научно-изследователски дейности.

При осъществяване на своята дейност ветеринарните специалисти носят отговорност да опазват своето здраве и това на хората, с които работят, както и здравето на своите пациенти. Следователно те са длъжни да осигуряват изпълнението на мерките за биосигурност, условията за това техният персонал да бъде защитен с необходимото оборудване, а също и стопаните да бъдат информирани за приложените предпазни мерки.

Какво ще се случи с еднодневните трудови договори в сектор „Земеделие“?

Земеделските стопани ще могат да се регистрират в системата за еднодневни трудови договори по електронната поща като изпратят необходимите документи на съответната дирекция „Инспекция по труда“. Новата онлайн услуга се въвежда във връзка с извънредната ситуация в страната. Тя ще облекчи новите земеделски стопани и тези, които ще обработват нови култури, които към момента не са включени в системата на Инспекцията по труда.

Земеделските стопани, които фигурират в системата с актуални култури от 2019 г. и нямат промяна във вида на обработваните култури, могат да продължат да използват системата както досега.

Земеделските стопани, за които се налага въвеждането на нови данни трябва да изпратят имейл на съответната дирекция „Инспекция по труда“ писмо, получено по електронна поща от съответната служба „Земеделие“ – общинска или областна, извършила регистрацията. От писмото следва да е ясно, че службата потвърждава регистрацията, както и да има информация за датата, на която тя е извършена. Земеделският стопанин следва да предостави на дирекция „Инспекция по труда“ и данни за културите, които ще обработва и за които е поискана регистрация и информация за декарите обработваема площ по култури, за които е поискана регистрацията. Коректността на предоставените от него данни ще бъде установена по служебен път.

Главна инспекция по труда обръща внимание, че наетите по силата на еднодневен договор не губят социалните си и осигурителни права. Те могат да работят в селското стопанство и едновременно с това да получават обезщетения за безработица и социални помощи. 

Указания за начина за използване на системата за еднодневните трудови договори са публикувани в интернет страницата на Инспекцията по труда на следния линк.

Как ще се осъществява дейността в земеделските стопанства на фона на пандемичната обстановка в страната?

Противоепидемични мерки са предвидени и в Заповед на Министъра на здравеопазването. В I. т. 6 от нея е разпредено всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на личната хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.  Срокът и обхватът на мерките ще бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Работодателите трябва да изготвят план за действие в условия на пандемия спрямо спецификите на тяхната дейност, тъй като всеки обект, в т.ч. такива свързани с отглеждане на селскостопански животни или преработка на суровини и добив на храни, са различими по своята специфика, вида на животните и дейността, начина на организиране на производствения процес, отразяващ различни технологии и т.н. В тази връзка, при предприемането на конкретни мерки, работодателите следва да спазват принципи, които да гарантират запазване здравето и сигурността на своите служители. Всички тези мерки следва да са адаптирани и към техния производствен процес.

Каква е обстановката по граничните пунктове?

Фирмите превозвачи могат да следят актуалната информация за обстановката по границите, свързана с налагането на ограничения, произтичащи от разпространението на коронавирус (COVID-19) в Европа на следния линк.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates