Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Европейската комисия одобри инвестиция за надграждане на интегрираната система за управление на отпадъците в София

Чрез Оперативна програма „Околна среда“ се осигуряват средства от 177 милиона лева, от които над 150 милиона лева от Европейския фонд за регионално развитие,  за надграждане на интегрираната система за управление на отпадъците в София. Проектът беше одобрен от Европейската комисия на 20.03.2020 г.

Инвестицията ще подпомогне изграждането на високоефективно съоръжение за комбинирано производство на електроенергия и топлинна енергия, използваща гориво, получено от негодни за рециклиране битови отпадъци. Процесът, известен като „високоефективна когенерация“ (едновременно генериране на електричество и топлина), се базира на иновативни технологии и ще предостави на жителите на столицата енергия на достъпни цени, като същевременно ще допринесе за опазване на околната среда. Това е третият етап от дългогодишния проект в областта на околната среда, финансиран по ОП „Околна среда“ за подобряване на третирането на отпадъците в Софийска област.

Съоръжението ще произвежда топлинна енергия и електричество с мощност приблизително 55 мегавата (MW) за топлинната енергия и 19 MW за електроенергията. За гориво ще бъдат използвани около 180 000 тона негодни за рециклиране битови отпадъци на годишна база. От тях ще се образуват топлинна енергия за 40,000 души и електричество за 30,000 души.

Проектът представлява заключителната, трета фаза от програма за управление на отпадъците, която има за цел намаляване на въздействието на отпадъците върху околната среда, подобряване на рециклирането, намаляване на количествата депонирани отпадъци и стимулиране на инвестициите в управлението на отпадъците в София. Проектът е част от мерките за прилагане на политиките за „кръгова“ икономика на територията на България и ЕС.

Комбинираното производство на енергия, получено от негодни за рециклиране битови отпадъци, ще осигури ефективно използване на ресурсите. To не само ще измести съществуващите доставки на електроенергия и топлина от други енергийни източници (природен газ), но и ще допринесе до положително въздействие върху околната среда чрез намаляване на емисиите вредни вещества и парникови газове, изпускани в атмосферата.

В първата фаза бяха изградени депо за неопасни отпадъци (с общ капацитет от 2,825,000 м3 и застроена площ от приблизително 14 хa) и инсталации за третиране на разделно събрани био отпадъци и за третиране на зелени отпадъци. Втората фаза включва проектиране и строителство на завод за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates