Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Подадени са 214 проекта по подмярка 6.3 в целевия прием от ПРСР 2014-2020

214 са проектните предложения, подадени в рамките на целевия прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 на обща стойност от 6 155 181, 16 лв.

Приемът приключи  след като днес на 15.05. 2020 в 17:30 ч.

11 734 800 лв. е общият бюджет по процедурата, определен в Заповедта на ръководителя на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020.

Изплащането на безвъзмездната финансова помощ се извършва на два етапа:

 • – първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро– в срок до 2 месеца след сключване на административния договор с ДФЗ;
 • – второ плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро– когато след извършена проверка Разплащателна агенция установи точното изпълнение на бизнес плана.

Проектни предложения можеха да подават:

 • – физически лица, навършили 18 години;
 • – ЕТ, ЕООД и ООД, регистрирани по Търговския закон;
 • – кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Към датата на подаване на проектното предложение кандидатите трябваше да:

 • – са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.;
 • – да имат икономически размер на стопанството в границите на 2 000 евро и 7 999 евро СПО включително, като над 50% от СПО се формира от животни: овце, кози, свине и птици;
 • – са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност;
 • – са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на ЗМСП и не са одобрени за подпомагане по подмярка 6.3, подмярки 4.1, 4.2, 4.1.2 и 6.1 от ПРСР 2014-2020 и мярка 112 от ПРСР 2007-2013.

Приоритет по процедурата се дава на проектни предложения:

 • – които се изпълняват в сектор „животновъдство“;
 • – на кандидати, чиито животни са били унищожени (убити) в следствие на заболяване;
 • – на кандидати, в райони с установено огнище на заболявания;
 • – от кандидати, с по- малък размер на СПО на земеделското стопанство;
 • – на кандидати в планински райони;
 • – на кандидати с образование в областта на ветеринарната медицина.

Предстои оценка и класиране на проектните предложения по подмярка 6.3 от Оценителна комисия на ДФЗ.

Тя включва:

 • – Етап 1: Предварителна оценка (ако размерът на заявената финансова помощ на всички подадени проектни предложения надхвърля разполагаемия бюджет по настоящата процедура);
 • – Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);
 • – Етап 3: Техническа и финансова оценка (ТФО).

С цел популяризиране на възможностите по подмярка 6.3 и за улеснение на потенциалните бенефициенти, ЗУ на НСМ изготви и публикува РЕЗЮМЕ , съдържащо основна информация за условията на кандидатстване по процедурата.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates