Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Готова е административната оценка на проектите за улици по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Приключи оценката на административно съответствие и допустимост на 19 проекта за строителство или реконструкция на улици, подадени по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020.

   Припомняме, че Управляващият орган на ПРСР увеличи бюджета за приема по подмярка 7.2 с 22 075 380 лв. Така общият размер на средствата по процедурата достигна 141 280 270 лв. Той е достатъчен за обработка на проектните предложения, получили от 43 до 29 точки включително.

    Публикувани са и списъците с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.

     № BG06RDNP001-7.001 – Улици

   Предложението за отказ ще бъде изпратено на кандидатите и чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването му, те могат да подадат в същата система възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates