Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

От ВМРО смятат, че едрите земевладелци трябва да бъдат обложени с данък

От ВМРО смятат, че едрите земевладелци (физически или юридически лица), които притежават общо повече от 20 000 дка на територията на страната, трябва да бъдат обложени с данък. Решението е взето на заседание на депутатите от ВМРО в 44-ото Народно събрание, съобщиха от пресцентъра на ВМРО.

По този начин се създават допълнителни приходи в общинските бюджети чрез нов данъчен приходоизточник. Този данък ще доведе до приходи на общините на стойност до 40 000 000 лева, са пресметнали до партията.

На интернет страницата на ВМРО вече е публикуван проектозакон за промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), като предложението ще бъде внесено в Народното събрание в сряда, 29 юли.

Предлага се държавата и общините да бъдат освободени от заплащане на данъка.

Предвижда се за земеделските земи по чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ* да се подава декларация за облагане с годишен данък по образец, утвърден от министъра на финансите, в двумесечен срок от придобиването им. Декларацията се подава до общината/общините по местонахождението на земеделските земи, като се отбелязва общата площ и площта по категории земеделска земя, съответно общата площ и площта по категории на територията на съответната община, когато земите са разположени в различни общини, както и други данни, определени от министъра на финансите.

Предлага се размерът на данъка да се определя от общинските съвети с наредбата по чл. 1, ал. 2 в границите, определени от закона, в лева на декар в зависимост от категорията на земята.

*Член 10, ал. 1 от ЗМДТ: С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията (за жилищни, общественообслужващи, производствени, складови, курортни, вилни, спортни и развлекателни функции, за озеленени площи, за декоративни водни система, за движение и транспорт, включително за велосипедни алеи и за движение на хора с увреждания и други) и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates