Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." публикува актуализирани контролни листове за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на обществени поръчки.

Същите са актуални към редакция на ЗОП от ДВ. бр.23 от 14 Март 2020 г. и Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове - ДВ. бр. 19 от 06.03.2020 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Контролни листове 605.21 KB