Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Регионални дирекции по горите и лесозащитни станции с проекти за опазване на горите

Четири регионални дирекции по горите и две лесозащитни станции сключиха договори за изпълнение на проекти по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

За опазване на горите от пожари  на териториите на регионалните дирекции по горите Берковица, Благоевград, Бургас и Сливен ще бъдат изградени 13 автоматични наблюдателни станции – пожаро-наблюдателни пунктове. С реализирането на проектите ще се продължи дейността по изграждане на национална система за наблюдение, ранно откриване и оповестяване на възникнали горски пожари, ще се осигури превенция върху хиляди хектари горски територии.  Наблюдателните кули ще бъдат разположени в едни от най-пожароопасните райони на териториите на дирекциите и  така, че да осигурят покритие на възможно най-голяма площ. 

За повишаване ефективността на превантивните дейности и ограничаване разпространението на вредители и болести, предотвратяване появата на каламитети, осигуряване контрол на числеността на вредителите, лесозащитните станции Варна и София ще закупят лабораторно, мониторингово и друго специализирано оборудване. Станциите ще бъдат осигурени с техника и средства, необходими за извършване на изследвания и анализи за по-доброто здравословно състояние на горите у нас. 

Общата стойност на инвестициите, които ще бъдат направени при реализацията на  шестте проекта е близо 6 милиона лева, като цялата сума е предоставена по програмата. 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates