Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Проверка на министър Димитров установи незаконни отклонения от Владайски канал

Днес министърът на околната среда и водите Емил Димитров направи проверка на Владайски канал по повод на депозирано от Областния управител на Перник писмо, в което е отправено искане от кмета на с. Владая за осигуряване на санитарен екологичен минимум на река Владайска, след водовземно  съоръжение, изградено на реката.

Проверката беше извършена съвместно с експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Към река Владайска екологичният минимум в размер на 20 л./сек е осигурен съгласно разрешителното. Комисията установи, че в посока язовир „Студена“ по Владайски канал са насочени около 160 л./сек. общо от трите водохващания.  В същото време справката за състоянието на яз. „Студена“ на 09.09.2020 г. показва приток от 61 л./сек., или приблизително 100 л./сек. се губят от Владайски канал до яз. „Студена“.

От проверките, извършени от експерти на двете басейнови дирекции, с констативен протокол са установени няколко незаконни водовземания, в това число отклонения за Пречиствателна станция за питейни води – Рударци и отклонение за кв. Кало на с. Рударци и други отклонения с неустановени ползватели, които нямат издадени разрешителни по реда на Закона за водите, както и подадени заявления за такива.

За установените отклонения в размер на средно от 100 л./сек. от притока за яз. „Студена“ ще бъдат уведомени областния управител на област Перник и Прокуратурата за предприемане на действия по компетентност. 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates