Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Позиция на МОСВ за предотвратяване на замърсяването с битови отпадъци

Във връзка с проведеното днес събитие от страна на неправителствени организации по повод на възникналия проблем със замърсяване с отпадъци по поречието на р. Искър в района на Своге, отправените предложения във връзка с транспонирането на Директива (ЕС) 2019/904 относно намаляването на въздействието на еднократните пластмасови продукти, както и критики по отношение на осъществявания от МОСВ контрол, изразяваме следната позиция:

Екологосъобразното управление на отпадъците е на първо място грижа, отговорност и мерило за културата на всеки отделен гражданин. Същевременно, ефективният контрол срещу нарушителите е свързан с възможността за неговото бързо осъществяване по места. По тази причина Законът за управление на отпадъците (ЗУО) ясно регламентира, че кметовете и съответните общински длъжностни лица са тези, които следва да осъществяват своевременен контрол върху действията на гражданите, да следят и да не допускат нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. За съжаление се установява, че контролът в общините не се извършва в достатъчна степен, за което свидетелстват множеството и разнородни отпадъци, отнесени от водите на р. Искър. Очевидно е, че пластмасовите отпадъци са само една част от тях и фокусът на проблема е в цялостното организиране на дейностите по управление на отпадъците и упражнявания контрол, в случая със Своге - в селата и вилните зони в района.

Посоченото по-горе не отменя задълженията на МОСВ и необходимостта от повишаване на контрола в рамките на компетенциите на министерството – върху дейността на местната власт.

Във връзка с възникналия проблем по река Искър, в спешен порядък, от страна на министъра на околната среда и водите Емил Димитров е възложено на областните управители да предприемат необходимите действия за почистване на речните корита. Обърнато е внимание и на наличието на осигурени средства от отчисленията на общините за извършване на тези дейности.

Същевременно е възложено на контролните органи на министерството – РИОСВ да осъществят цялостна проверка на всички населени места по поречието на р. Искър в спешен порядък за установяване на условията, при които се осъществяват дейностите по управление на отпадъците по места, изпълняването на всички задължения на кметовете, както и за упражнявания от тях контрол. Проверката включва и дали изначално в съответните населени места са осигурени условия на гражданите за регламентирано изхвърляне на отпадъците, което е една от основните отговорности на кметовете, съгласно чл. 19 от ЗУО.

В рамките на 2020 г. от РИОСВ – София са извършени 34 проверки на територията на София област, конкретно свързани със замърсяване на реката, както и множество проверки за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци по сигнали по места. Въпреки това е видно, че е необходимо повишаване на контрола. В тази връзка с новия устройствен правилник на МОСВ е обособено вътрешно звено, което да контролира пряко осъществяваната дейност от РИОСВ.

Отново обръщаме внимание, че всичко това не отменя вменените по закон задължения органите на местната власт да извършват контрол като предотвратяват и санкционират ефективно гражданите-нарушители по места. 

Що се отнася до ангажиментите на България като държава-членка да въведе в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда в срок до 3 юли 2021 г., със заповед на министъра на околната среда и водите е създадена междуведомствена експертна работна група, която включва представители и на различните администрации, които имат отношение по прилагане на директивата, в т.ч. Министерствата на икономиката и на туризма, както и морска администрация.

Графикът по изготвяне на необходимите нормативни промени е изцяло съобразен с естеството на работата и с крайния срок за транспониране. По тази причина се работи в посока обществените обсъждания и консултации по изготвен проект на акт да се проведат в периода април-май 2021 г. като така се осигури необходимото време за провеждане на дискусии и отразяване на представените от всички заинтересовани страни предложения и бележки.

Едно от съществените изисквания, които се въвеждат с Директивата, е до 2025 г. да се постигне 77% ниво на разделно събиране на пластмасовите бутилки за напитки до 3 литра. При приемането на директивата е отчетено, че една част от държавите-членки са въвели депозитни системи, а по-голяма част от тях използват друга система за разделно събиране на тези отпадъци - заедно с останалите пластмасови отпадъци от опаковки.  По тази причина и двата метода за събиране на бутилки са посочени в чл. 9 на директивата като равнопоставени.

Следва да се има предвид, че подобно решение за въвеждане на депозитна система в България, още по-малко реализирането чрез нормативната уредба, далеч надхвърля компетенциите на МОСВ, както и Закона за управление на отпадъците и наредбите по неговото прилагане. Решение в подобна посока следва да бъде взето не въз основа на принципни предпочитания към даден вид система за събиране, а отчитайки всички специфики на управлението на отпадъците в България и на възможностите за изпълнение на новите цели.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates