Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

УО на ОПОС публикува за консултации работен вариант на програма околна среда 2021-2027 г. (версия 3) и доклад за екологична оценка на ПОС

Управляващият орган на програма Околна среда 2021-2027 г. организира консултации и обществено обсъждане по проекта на програма Околна среда 2021-2027 г. (трети вариант) и актуализиран Доклад за екологична оценка на програмата с всички приложения към него. 

Консултациите и общественото обсъждане се организират и провеждат на основание чл. 14, ал. 2 от Постановление на Министерския съвет № 142 от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на ЕС за програмен период 2021-2027 г. (ПМС № 142/2019 г.) и  чл. 20 и чл. 21 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.   
Достъп до проекта на Програмата и Доклада за ЕО се предоставя за период от 30 дни - от  9.2.2021 г. до 11.3.2021 г., включително. 
Общественото обсъждане по проекта на ПОС 2021-2027 г. (версия 3.0) и Доклада за ЕО ще се проведе на 12.3.2021 г. от 14.00 часа в електронна среда, в реално време, посредством платформата Webex. 
Подробности по достъпа до документация, изразяването на становища и участието в общественото обсъждане са посочени в приложеното съобщение.
Пълната информация може да намерите тук:

Съобщение за провеждане на консултации и обществено обсъждане

Проект на програма Околна среда 2021-2027 (версия 3.0)

Нетехническо резюме на Доклада за ЕО

Доклад за ЕО на програма Околна среда (ПОС) 2021-2027 г. 

Приложения към доклада

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates