Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Голяма финансова инжекция от ЕС за лозари, овощари и зеленчукопроизводители

Европейската комисия приема извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор и сектора на плодовете и зеленчуците.

Специално в лозаро-винарския сектор се удължава срокът на действие на някои мерки за преодоляване на въздействието от COVID-19. С цел да се осигурят по-благоприятни условия за земеделските стопани за справяне с негативните последици от пандемията от COVID-19,  Европейската комисия предвижда запазване на временно увеличения размер на помощта по всички мерки и за приемите през 2022 г. 

Така по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ максималният размер на помощта ще бъде до 90% вместо 75% от направените допустими разходи, а по мерките „Инвестиции“,  „Популяризиране в трети държави“ и „Събиране на реколтата на зелено“ помощта ще бъде до 70% вместо 50%.

Мярка „Събиране на реколтата на зелено“ и през 2022 г. може да се прилага за част от стопанството, както и едни и същи площи да бъдат подпомагани в две или повече последователни години.

За стимулиране на лозарите за ползване на мярка „Застраховане на реколтата“ като важен инструмент за управление на рисковете, увеличеният размер на помощта - 80% от разходите за застрахователни премии, ще се прилага за всички договори, сключени до края на програмния период - 15.10.2023 г.

Националните програми ще могат да се изменят по всяко време през финансовата 2022 г. по аналогия на 2020 и 2021 г. Бенефициерите ще могат да изменят договорените операции по време на действие на сключения договор, когато тези промени са резултат от затруднени търговски взаимоотношения или други обстоятелства, предизвикани от пандемията от COVID-19.

Заради отслабващия негативен ефект на COVID пандемията върху пазара и стартиралите процеси по възобновяване на нормалните икономически процеси в сектора, двете мерки  - „Кризисна дестилация“ и „Кризисно съхранение на вино“, няма да се прилагат през 2022 г. Анализът на ЕК е показал, че от една страна, много малка част от бюджетите, определени за разходване по националните програми за подпомагане на сектора, са разпределени по двете кризисни мерки, а от друга, че пазарът се възстановява и складираните количества вино намаляват до обичайните им стойности.

 В сектора на плодовете и зеленчуците подпомагането от ЕС за организациите на производители, което обикновено се изчислява въз основа на стойността на продукцията през годината, ще се компенсира така, че да бъде минимум 85% от миналогодишното равнище дори ако стойността за тази година е по-ниска. Такова компенсиране ще се предоставя тогава, когато намаляването на продукцията се дължи на природни бедствия, климатични явления, болести по растенията или нашествия от вредители, намира се извън контрола на организацията на производители и в сравнение с предходната година продукцията е намаляла с поне 35%.

Целта на изменението е да се стабилизира финансирането на тези организации, въпреки природните бедствия, и стопаните да не изпаднат в риск от неизпълнение на критериите за признаване като организации. 

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates