Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Над 6,8 млн. лв. получават 36 бенефициенти по ПРСР

 Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане над 6,8 млн. лв. (6 830 199,82 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 9 до 15 декември 2021 г.

Подпомагане получават 36 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:
- по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 1 995 935,96 лв. по 3 проекта;
- по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 92 498,20 лв. по 3 проекта;
- по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 1 852 512,24 лв. по 3 проекта;
- по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 169 220,45 лв. по един проект;
- по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 1 005 835,83 лв. по 3 проекта;
- по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са наредени 234 961,33 лв. по 2 проекта;
- по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 1 302 064,29 лв. по 14 проекта;
- по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 73 206,62 лв. по 5 проекта;
- по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3“ са изплатени 103 964,90 лв. по 2 проекта.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates