Актуално

Откриха нови гнезда на малък креслив орел в Източна България

13 нови гнезда на малък креслив орел откриха при текущия мониторинг на разпространението на вида на територията на Източна България. Като резултат от теренните проучвания са открити и 60 заети гнездови територии.

Прочети още...

Готова е административната оценка на проектите за улици по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020

Приключи оценката на административно съответствие и допустимост на 19 проекта за строителство или реконструкция на улици, подадени по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020.

Прочети още...

Информация за постъпили сигнали и извършени проверки от ОДБХ, свързани с опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, към 24.06.2020 година

От началото на годината до момента в Областни дирекции „Земеделие“ (ОДЗ) и  Областни дирекции по безопасност на храните са постъпили общо 38 сигнали свързани с опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне. Постъпилите сигнали са от районите на Бургас, Добрич, Плевен, Русе, Сливен, Разград, Варна, Хасково и Ямбол. 11 от тях са оттеглени.

Прочети още...

МЗХГ представи изготвения ситуационен анализ на сектор "Рибарство" за обсъждане пред заинтересованите страни

До края на годината ще имаме завършен работен вариант на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР ) за следващия програмен период ‪2021-2027‬ г. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на видеоконферентна среща с представители на браншови организации в сектор „Рибарство“.

Прочети още...

МОСВ започна изпълнението на втори цикъл по създаване на планове за управление на риска от наводнения

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) започна изпълнението на втори проект за създаване на Планове за управление на риска от наводнения за периода 2022-2027 г. Целта е да се изработят нови механизми за превенция и управление на риска от наводнения и свлачища в страната, както и да се повиши защитата и готовността на населението за адекватна реакция при подобни природни бедствия, следствие на климатичните промени.

Прочети още...