Актуални агро новини.Обнародваха наредбата, която регламентира дейността на комисията по тютюна.

Обнародвана е Наредба Ė 23, регламентираща дейността и организацията на работа на комисиите по тютюна, професионалните изисквания за експертите по окачествяване на тютюна, реда за разглеждане на споровете по окачествяването на му. Това стана ясно от първия за годината брой на Държавен вестник.

Най- малко от трима души трябва да се състои комисията по тютюна. Тя е постоянно действащ орган към областните дирекции „Земеделие“, като се назначава със заповед на директора на съответната областна дирекция.

Комисиите разглеждат заявления по образец за издаване на разрешения за изкупуване на суров тютюн и заявления за настъпване на промяна в обстоятелствата, свързани с издаденото разрешение за изкупуване на суров тютюн. Наясно са и с прогнозните количества тютюн по сортови групи, които ще бъдат изкупени през следващата производствена година; изготвят обобщени справки; разглеждат молби, жалби и сигнали. В техните правомощия е и да упражняват контрол за спазването на закона.

Списъкът с експерти по окачествяване на суров тютюн ще  бъде одобряван от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице. Той ще бъде публикуван на интернет страницата на МЗХ.  

При спор по окачествяването на тютюна между производителя и купувача всеки от тях може да подаде писмено искане до председателя на комисията в съответната областна дирекция „Земеделие“ за извършване на окачествяване от експерт от списъка.

 

 

 

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));