Актуални агро новини.ИАРА стартира прием на заявления за усвояване на квотата от калкан за 2017г..

ИАРА стартира прием на заявления за усвояване на квотата от калкан за 2017г. Определени са и критериите за допустимост на риболовните кораби за участие в процедурата. Плавателният съд, заявен за участие в квотата трябва да е вписан в Регистъра на риболовните кораби. За съответния кораб трябва да е налице валидно разрешително за стопански риболов. Заявителят да няма задължения по влезли в сила наказателни постановления по ЗРА. Кандидатите за индивидуални квоти за улов на калкан през 2017г. следва да бъдат регистрирани като юридически лица или еднолични търговци. Заявленията се подават до изпълнителния директор на ИАРА на адрес град Бургас, ул. Княз Александър Батенберг Ė 1. Крайният срок е 20 януари 2017г. Заявленията, регистрирани в ИАРА след тази дата няма да бъдат взимани предвид.

 

 

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));