Актуални агро новини.Наближава крайният срок за прием на заявления за Местни инициативни рибарски групи.

До 22 януари 2017г. ще приемат заявления по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ от Програмата за морско дело и рибарство. Мярката има за цел да подпомогне създаването на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ), които да изготвят стратегии за местно развитие.

Сред дейностите, които могат да залегнат в стратегиите са също организиране на консултации с обществеността, бизнеса, общински и културни структури за приоритетите, анализи на територията и популяризиране на подхода ВОМР.

Бюджетът на приема е 822 хил. лв. По мярката могат да кандидатстват местни партньорства и МИРГ, прилагали подхода ВОМР в периода 2007-2013 г. Кандидатстването става електронно чрез ИСУН 2020. 

Реализирането на проектите в стратегиите цели да насърчи икономическия растеж, социалното приобщаване и създаването на работни места в районите, които зависят от риболова и производството на аквакултура.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));