Актуални агро новини.Използването на градски транспорт и екоотопление препоръчва РИОСВ- Пловдив.

Използването на градски транспорт и екоотопление препоръчва РИОСВ- Пловдив. Ако се отопляват на твърдо гориво, трябва да ползват задължително енергоефективни котли и печки, висококалорични въглища с ниско съдържание на сяра и суха, а не влажна дървесина.

Причината- през зимните месеци се наблюдава съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух и замърсяване с фини прахови частици. Това се дължи на използването на твърди горива за отопление в битовия сектор, както и на транспорта. Сред факторите, които също влияят на чистотата на въздуха са състоянието на пътната настилка и прилежащата инфраструктура , строителните дейности и не на последно място – промишления сектор.

Районът на Пловдив се характеризира с неблагоприятна топография и климатични условия, при които се наблюдават и инверсии. През 280-290 дни в годината в града има безветрие, което възпрепятства разсейването на локално емитираните замърсители.

От началото на новата година Пловдив е сред градовете с превишения на средноденонощната норма – между един и три пъти, като почти е нямало ветрове. Завишените стойности на фини прахови частици са основно в часовете след 19 часа, както и в периода от 10 до 13 часа.  Осемдесет дни през 2016 г. са били с превишения на нормите с размер 10 микрона. За сравнение през 2015-а дните със завишения на ФПЧ10 са 69, а през 2014 – 78.