Актуални агро новини.България е изпълнила задълженията си за приемане на ПУРБ.

Европейската комисия потвърди, че България е изпълнила ангажиментите си за приемане на актуализирани Планове за управление на речните басейни (ПУРБ). Това означава, че срещу страната няма да бъде стартирана наказателна процедура.

Плановете за управление на речните басейни  са стратегически документи, които регулират управлението на водите на принципа на водосбора на речните басейни. Te целят опазване и подобряване на състоянието  на водите и свързаните с тях екосистеми. ПУРБ  се разработват за втори път в страната и в ЕС, във връзка с прилагане на изискванията на Рамковата директива по водите и Закона за водите.

Разработването на плановете е дълъг процес, който минава през актуализация на характеристиките на всеки район за басейново управление, анализ на факторите, които влияят върху състоянието на водите, определяне на регистър на зоните за защита на водите, оценка на състоянието на водите, икономически анализ на водоползването, определяне на целите и изключенията и набелязване на мерки за постигането им, коментират от пресцентъра на министерството.

Програмата от мерки е основният инструмент, с който ще бъде осигурено устойчивото управление на водите. В нея са включени мерки за конкретни места, оценени като необходими за постигане на целите в зависимост от установените проблеми като изграждане и реконструкция на ПСОВ за населени места, модернизация  реконструкция на индустриални ПСОВ, закриване и рекултивация  на депа за битови отпадъци , прилагане на добри земеделски и фермерски практики, изграждане на рибни проходи и др.