Актуални агро новини.За 41-ви път броим зимуващите водолюбивите птици в България.

За 41-ви път Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас. Това ще се случи в оериода 13 -15 януари 2017г. Над 100 доброволци и членове на дружествот ще обединят усилията си в повече от 40 екипа. Те ще посетят всички големи водоеми в страната.

В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие, както и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната , където зимуват водолюбивите птици. Резултатите ще ни дадат отговор на въпроса „Повече или по-малко са пернатите у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях?”

„Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. Това е показател за промените в средата, която обитават птиците и хората”, коментира Свилен Чешмеджиев, координатор на преброяването  от БДЗП. „Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас”, допълни той.

Тази зима станахме свидетели на резки температурни промени – от пролетни температури през декември до вледеняващи студове в началото на януари. Тези промени са свързани и с промяна в броя на зимуващите у нас водолюбиви птици. През изминалите седмици са установени няколко интересни и редки за страната видове птици, дошли от север, за да зимуват у нас. Сред тях са значителна численост на тундров (малък) лебед, и и световно застрашените малки белочели и червеногуши гъски, както и ледените и тръноопашати потапници.

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, къдроглавият пеликан, ледената и кафявоглавата потапница и други.