Актуални агро новини.РИОСВ Велико Търново издаде 8 наказателни постановления на обща стойност 25 000 лева.

2 акта и 8 наказателни постановления на обща стойност 25 000 лева  наложиха екоинспектори от РИОСВ - Велико Търново през декември.

Експертите на РИОСВ – Велико Търново извършиха през декември  67 проверки в 66 обекта на територията на Великотърновска и Габровска област.  55 от тях  са планови, а 12 – извънпланови. В рамките на осъществения контрол са издадени 11 предписания. За периода са предприети действия по 2 сигнала, съобщиха от пресцентъра на институцията в старата столица.

Съставени са два акта за установени административни нарушения – за третиране на отпадъци без необходимото разрешение и за неводене на отчетност за образуваните отпадъци. Издадени са 8 наказателни постановления на обща стойност 25 000 лв. Наложени са и  три еднократни санкции за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, съгласно издадени разрешителни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с обща стойност 2626,61 лв. Събраните суми по наложени санкции от предишни периоди са 4102,79 лв.

През месеца е издадена заповед по Закона за защитените територии за почистване на замърсяване в защитена местност "Джолюнгьол“, с. Драганово, община Горна Оряховица. Целта е предотвратяване на вредните последици от увреждане на околната среда, включително на нарушения на режима на защитената местност, определен в заповедта й за обявяване.

Пломбиран е бил и  парния котел с гориво биомаса на "Топлофикация -ВТ АД, Велико Търново във връзка с констатирано превишение на нормите за допустими емисии след контролно измерване. Работата на котела е спряна до привеждането му в съответствие с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух , съобщават от ековедомството.