Актуални агро новини.Въвеждат се банкови гаранции и за площадките за събиране на излезли от употреба моторни превозни средства.

С изменение на Закона за управление на отпадъците се въвеждат банкови гаранции и за площадките за събиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). До настоящия момент това задължение имаха притежателите на разрешителни документи за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ).

За контролираната от РИОСВ-Пазарджик територия са издадени 54 разрешителни, като от тях 17 са за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и други отпадъци, 48 са само за излезли от употреба моторни превозни средств  и 31 за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. За 2016 година, при упражнeния контрол не са констатирани нарушения, свързани с банковите гаранции.

Съществените промени са в сила от 03.01.2017г. Задължените лица имат срок три месеца след тази дата да внесат банкови гаранции. С измененията се намалява размера на банковите гаранции за дейността с ОЧЦМ от 25 000 лева на 15 000 лева. Остава в сила гаранцията от 5000 лева за всяка площадка на дружеството. Същите са и размерите на банковите гаранции за дейност и площадки за ИУМПС и ИУЕЕО.

Гаранциите се учредяват в полза на министъра на околната среда и водите. Те са част от документацията, която възложителите прилагат за издаване на разрешителния документ. При влязло в сила наказателно постановление, когато санкцията не е заплатена доброволно, банковата гаранция се усвоява до размера на вземането.

 

 

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));