Актуални агро новини.Приеха на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда, с които се транспонират разпоредбите на европейска директива относно оценката на въздействието /ОВОС/ на някои публични и частни проекти върху околната среда и случаите на изключения от извършване на такава оценка, съобщава БТА.

Преценката да не се извършва ОВОС се мотивира с решение на Министерския съвет, като се взема предвид очакваното неблагоприятно въздействие, което извършването на оценката би оказало върху целите на националната отбрана или за реагирането при природни явления.

Актуализират се критериите за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с включване и на риск от големи аварии и бедствия, в т.ч. причинени от изменението на климата.

Оценката на въздействието върху околната среда определя, описва и оценява преките и непреките значителни въздействия на инвестиционното предложение върху населението и човешкото здраве, биологичното разнообразие, земните недра, почвата , водата, въздуха и климата, материалните активи, културното наследство и ландшафта, записаха депутатите.

С промените се измения и Законът за чистотата на атмосферния въздух. Предвижда се създаването на публичен регистър на средните горивни инсталации /СГИ/, който ще се поддържа от Изпълнителната агенция по околна среда.

Правилата за контрол на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани във въздуха от СГИ, както и правилата за мониторинг на емисиите на въглероден оксид, изпускани в атмосферния въздух от такива инсталации, ще се определят с наредба на Министерския съвет. При нарушаване на правилата се въвеждат съответни санкции.

При неспазване на изискванията за мониторинг на емисиите и оценка на съответствието, е предвидена глоба или имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.