Актуални агро новини.Промени в Наредбата за отпадъците.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба Ė7 за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията при депонирането на отпадъци, подписана от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, днес бе обнародвана в „Държавен вестник".

Целите, които се поставят и очакваните резултати от приемането на Наредбата, са намаляване на административната тежест и улесняването на общините при прилагането законодателството по управление на отпадъците.

Основните промени в Наредбата отстраняват забелязани трудности при нейното прилагане по отношение заплащането на отчисленията и обезпеченията. При разходването на събраните суми от отчисленията са добавени конкретни дейности/проекти/документи, за които могат да се разходват отчисленията. Дава се възможност на всички общини, използващи общо регионално депо, да подават заявления в РИОСВ за отпускане на средства от отчисленията като по този начин се облекчава съществуващата процедура единствено собственика на депото да има това право и той да превежда на другите общини отпуснатите средства.

Преразпределени са отчисленията за периода 2017-2019 г., предвид продължаващия процес на изграждане на необходимата инфраструктура за изпълнение на въведените задължения със Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове по неговото прилагане.

 

 

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));