Актуални агро новини.Парламентът разполага с дни да не допусне изключване на България от Орхуската конвенция.

Ако до края на месеца българският парламент не измени Закона за устройство на територията (ЗУТ), така че гражданите да могат да обжалват незаконосъобразни устройствени планове и разрешителни за строеж , България може да влезе в процедура по изключване от Орхуската конвенция. За това предупреждават от коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България".

Орхуската конвенция е най-сериозното международно споразумение за защита на гражданските права в областта на екологията. България e ратифицирала конвенцията през 2003 г. Ефективното й прилагане насърчава и усъвършенства диалога и взаимодействието между обществеността и публичните институции в областта на опазването на околната среда.

В програмата на Народното събрание преди разпускането му е включено изменение на ЗУТ, но в него липсва опция за предоставяне право на гражданите да обжалват незаконосъобразни устройствени планове и разрешителни за строеж ". Това изискване е залегнало в решение V/9d от срещата на държавите членки към Орхуската конвенция от 1 юли 2014 г. Срокът за изпълнение на решението изтича на 31 януари 2017 г.

Това е последната възможност 43 Народно събрание да предпази България от процедура по изключването на държавата от членство в Орхуската конвенция. Такава заплаха е отправена към правителството от Комитета за прилагането й с писмо в началото на 2017 г. и природозащитниците разполагат с него. От приемането на конвенцията през 1998 г. предупреждения за изключване са изпращани единствено на Украйна и Туркменистан. Има голяма вероятност България да е третата страна с такова предупреждение, и първата, която може да бъде изключена.