Актуални агро новини.Всяка година ще се обновяват площите, допустими за подпомагане.

Площите, допустими за подпомагане, ще се обновяват всяка година след подадени възражения от земеделците. С министерска заповед ще се посочват сроковете и начинът за подаване на корекции. Фонд „Земеделие“ ще извършва плащанията след изработването на окончателния вариант на слоя. 

Наредбата е обнародвана в Държавен вестник. Преди одобрението на министъра, земеделските стопани ще могат да се запознаят с обхвата на допустимия слой, като направят преглед на съответните физически блокове или части от тях върху цифровата ортофотокарта. Тя се намира в общинската служба по земеделие по местонахождение на площите. При подаване на възражения земеделските стопани трябва да посочат идентификатора или уникалния номер на парцелите.

, 'facebook-jssdk'));