местната инициатива в селските региони" />

ЕС да финансира приоритетно затворен цикъл на производство и земеделски проекти, които подкрепят местната инициатива в селските региони - Agro-CONSULTANT.net

Актуални агро новини.ЕС да финансира приоритетно затворен цикъл на производство и земеделски проекти, които подкрепят местната инициатива в селските региони.

По време на заседанието на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент, Момчил Неков изрази мнение, че при прилагането на финансовите инструменти в сектор „Земеделие“ трябва да се дават приоритети на колективни проекти, и проекти подкрепящи местната инициатива и идентичност. Той е докладчик на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите по становището за доклада „Целесъобразно съчетаване на финансирането за регионите в Европа: постигане на равновесие между финансовите инструменти и безвъзмездните средства в рамките на политиката на сближаване на ЕС“.

Неков подчерта ролята, която играят инвестициите в затворени цикли на производство. Това често са проекти , , които изискват сериозен финансов ресурс и поради времеви или административни органичния не успяват да намерят необходимо финансиране. Същевременно обаче, чрез инвестиции в затворен цикъл на производство се гарантира създаване и задържане на работна ръка в селските региони. Затвореният цикъл на производство дава възможност за постигане на по-силна местна икономика и по-малка зависимост от централно финансиране, което е една и от целите на политиката на сближаване.

Селските райони често са отдалечени от големите икономически центрове и имат доста по-труден достъп до инфраструктура - физическа и финансова. За това в окончателната версия на този доклад това трябва да бъде подчертано, смята евродепутатът Момчил Неков.