Актуални агро новини.Гургулицата е в списъка на най-застрашените птици на планетата.

Сред орнитологичните изненади на последното десетилетие е попадането на доскоро обикновени видове в списъка на най-застрашените птици на планетата. Сред тях се оказа гургулицата (намаляла със 79% от 1980 до 2014 г.). Тази тенденция се наблюдава и в популацията на синявицата.

Двата вида бяха във фокуса на два последователни международни семинара в унгарския град Кечкемет. Участваха представители от всички страни от ареалите на двата вида – учени, експерти от природозащитни организации, представители на държавни институции по опазване на природата. Представител на БДЗП участва и в двата семинара. Целта на форумите  бе разработването на международен План за действие за опазване на гургулицата и осъвременяване на Плана за синявицата. След представянето състоянието на двата вида във всяка от страните, бяха обсъдени и приоритизирани заплахите за двата вида и бяха набелязани мерките за спасяването им.

 Гургулицата вече е намаляла в такава степен, че в страни като Сърбия ловът й е забранен за 2 години. Такива забрани скоро влизат в сила и в Беларус и Русия. Представителите, както на международната ловна организация, така и на ловците в Италия и Гърция, демонстрираха загриженост за състоянието на вида и разбиране, че ако числеността му продължи да намалява, той ще бъде изваден от списъка на видовете, обекти на лов, и в останалите страни от ареала.

За разлика от гургулицата, синявицата не е ловен обект, но числеността й тревожно намалява в повечето европейски страни. Популацията на вида в България е една от най-големите в Европа и това прави опазването й особено важно. То ще е много по-успешно, ако се вземат мерки преди да е започнал силен спад на числеността и тя да е преминала под критичния праг. Именно такова е положението в повечето европейски страни, вече има и такива, от които синявицата е изчезнала.

Със съвместните усилия на специалистите от десетки страни бяха набелязани конкретни мерки и дейности за опазване на гургулицата и на синявицата. Те включват участието на много широк кръг институции, организации, учени, ловци , , земеделски стопани, обикновени хора. Има огромно поле за дейност – от подобряване на земеделските практики в полза на двата вида до прякото им подпомагане през най-критичните периоди от жизнения им цикъл. БДЗП е в постоянна пряка връзка с международните организации и институции, работещи за опазването на гургулицата и синявицата.